Ökad rationalitet största vinsten

De stora vinsterna med ett nordiskt samarbete är en ökad kostnadseffektivitet och rationalitet, det vill säga att vi kan sänka kostnaderna för produktion till förmån för den operativa förmågan. Det säger Försvarsmaktens strategichef, konteramiral Jörgen Ericsson, i en kommentar till den i dag inlämnade rapporten om ett utvecklat nordiskt samarbete, NORDSUP.

- Med ett utvecklat nordiskt samarbete kan Försvarsmakten, liksom försvarsmakterna i Norge och Finland, undvika att förband sjunker under den kritiska massan, när antalet enheter i ett förband blir så få att det inte längre går att samtidigt utbilda och utveckla förbandet, säger Jörgen Ericsson.
- Det här betyder att vi kan bibehålla den operativa effekten samtidigt som vi möjliggör en sänkning av kostnaderna för respektive lands försvar.

Redan under 2009 kan de första nya områdena för samarbete komma igång. Det handlar då sannolikt om ett utvidgat samarbete inom sjö- och luftövervakning, materieltransporter och ledighetsresor till och från våra internationella insatsområden, och fler gemensamma övningar och övningsområden.

- Jag tror också att vi ganska snart kan få se samordning av vissa specialistkurser, till exempel utbildning av Forward Air Controllers, det vill säga utbildningar med relativt få elever, säger Jörgen Ericsson.

De tre försvarsmakterna föreslår i rapporten att samarbetena ska ledas och koordineras av en styrgrupp på departementsnivå, där respektive lands försvarschef eller motsvarande chef för ledningsstab ingår. Under den ska finnas en koordineringsgrupp med uppgiften att samordna förslagen inom ramen för NORDSUP (Nordic Supportive Defence Structures) med existerande samarbeten inom NORDCAPS (Nordic Coordinating Arrangement for Peace Support) och NORDAC (samarbetsorganisationen för nordiska försvarsmaterielfrågor). Slutligen föreslår man också att det ska finnas ett implementeringskontor inom respektive lands högkvarter, något som kan komma att inrättas redan under hösten.

När och hur vi kommer att se fortsättningen på det nordiska samarbetet beror nu på vad politikerna säger.

- Nu är det upp till respektive lands regeringar att fatta beslut om vilka samarbeten vi ska gå in i, och därefter förväntar jag mig att Försvarsmakten får mandat att påbörja förhandlingar med de andra länderna. Redan under hösten bör vi kunna få beslut rörande några av de fyrtio förslag som vi bedömer kan startas under 2009.