ÖB:s förbandsinspektion inledd

Överbefälhavaren Håkan Syrén, kommer under sommaren och hösten att genomföra förbandsinspektioner på samtliga krigsförband. Då en av Försvarsmaktens strategiska mål är att ha omedelbart insatta insatsförband kommer fokus vid inspektionerna att ligga på krigsförbanden.

Först ut var Amfibieregementet, Amf 1 på Berga. Överbefälhavaren Håkan Syrén inledde inspektionen med att ge sin syn på vad inspektionen går ut på. Han var noga med att poängtera vikten av inspektionen, den ska uppfattas som hjälpande och inte dömande.

Krigsförbanden i fokus

Syftet är att lyfta fram olika frågor som rör krigsförbanden i första hand. Håkan Syrén tryckte på tre viktiga områden, personal, materiel och planering, dessa tre punkter innehöll i sin tur ett antal underpunkter som skulle diskuteras under dagen.

– De senaste 10 åren har det hänt en hel del i både Försvarsmakten och omvärlden. En ominriktning både uppgiftsmässigt och volymmässigt har skett inom det svenska försvaret, vilket har skapat lite oreda. Jag vill ha ordning och reda, därför är det viktigt för mig att genomföra inspektioner och ha en dialog och resonemang med krigsförbanden.

– Jag ser detta arbete som ett stöd för krigsförbandscheferna, för att de ska kunna lösa ställda uppgifter med rätt personal, materiel och utbildning, helt enkelt uppfylla de krav som Försvarsmaktens uppdragsgivare riksdag och regering ställer på oss., säger överbefälhavaren Håkan Syrén.

Efter ÖB:s inledning redogjorde krigsförbandschefen för andra amfibiebataljonen, överstelöjtnant Roger Nilsson, läget på sitt förband.

Diskussioner och uppföljning

Efter redovisningar påbörjades ett grupparbete där man diskuterade mer ingående frågor gällande till exempel personalfrågor, materiel, utbildning och annat som berörde krigsförbandet.

Efter dagens inspektion kommer det att finnas en grov inriktning på omedelbara åtgärder, åtgärder som skall hanteras inom sex månader samt åtgärder som ska arbetas med på lång sikt.
I dagens arbete har det dessutom ingått i att utveckla nya metoder för att inspektera krigsförband och omhänderta inspektionsresultaten.

Inspektionsgruppen

Förutom överbefälhavaren så ingår marininspektören Anders Grenstad, chefen för förbandsproduktion Göran Mårtensson och andra sakkunniga från Högkvarteret samt Försvarsmaktens logistik och Pliktverket. Med under dagen fanns också representant från Värnpliktsrådet.

Varje diskussionsgrupp redovisade några punkter som avslutning på dagen, en fullständig rapport kommer senare i sommar.

Förbandet ligger väl i fas inom många områden, men självklart finns förbättringsområden inom både personal, materiel och annat. En av förbättringsåtgärderna som framkom var att den uttagning som soldaterna får vid mönstring inte alltid stämmer överens med den befattning de faktiskt utövar. En bättre och tätare dialog mellan, förband, Högkvarteret och Pliktverket måste till.
– För mig som krigsförbandschef har denna inspektion varit nyttig, det känns helt rätt. Det är också viktigt att det blir en återkoppling till dagens inspektion, avslutar Roger Nilsson