Minröjningssystem granskat av revisionen

Försvarsmaktens internrevision har i dagarna överlämnat en revisionsrapport om EOD IS – Explosive Ordnance Disposal Information System till ÖB Håkan Syrén och generaldirektör Marie Hafström. Det var den 23 oktober förra året som internrevisionen fick i uppdrag att granska verksamheten och rollfördelningen kring systemet.

– Revisionen har rekommenderat ett antal åtgärder som ska implementeras i organisationen. I dessa ingår bland annat att ta fram verksamhetsmål för systemets utveckling och utlandssamarbete, att separera utvecklingsprocessen från förvaltningen, se över upphandlingsrutiner samt interna rutiner för styrning och kontroll, säger Marie Hafström, Försvarsmaktens generaldirektör.

Bakgrunden till revisionen är en skrivelse från förbandschefen för Swedec i Eksjö, Anders Widuss, till Försvarsmaktens chefsjurist, vari angavs bland annat arbetsmiljöproblem av olika slag, men också ett ifrågasättande av huruvida roller, rollkombinationer, ansvar och befogenheter var lämpliga och tydliga.

Enligt förbandschefen var situationen infekterad och oacceptabel ur såväl ett lednings- och styrningsperspektiv som ett arbetsmiljöperspektiv. Revisionen konstaterar i sin rapport att upphandling av konsultstöd inte alltid skett i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och rekommenderar att upphandlingsrutinerna ses över.

– Internrevisionens granskning har visat att Försvarsmaktens styrning och kontroll inte skett i nödvändig utsträckning och till följd av oklara ansvarsförhållandena har den interna kontrollen inte varit tillfredsställande, säger Marie Hafström.

– Det är viktigt att roller och ansvar klaras ut. Tydlighet, öppenhet och ansvar måste vara tre ledord i detta arbete, säger Marie Hafström.