Helikoptrar populär partner vid insatser

Med fräscha nya hangarer och nya lokaler för utbildning har Helikopterflottiljen Malmslätt förberett sig för den nya generationen helikoptrar. Av de lätta helikoptrarna, modell 15 har alla tolv kommit, men än så länge står hangar 14 tom i väntan på helikoptern med samma namn.

Helikopterflottiljen beräknar att det behövs 15 000 flygtimmar per år för att tillgodose de behov som högkvarteret satt upp. Foto: Helikopterflottiljen

I och med att försvarets uppgift mer och mer inriktas på insatser, har helikopterns användningsområden breddats för att vara nästan lika brett som försvaret självt. Anpassningsmöjligheterna genom utbytbara modulenheter gör att Helikopterflottiljen inte begränsas till en typ av insatser, en kvalité som gör dem till en populär partner inom försvaret.
– Mark-, sjö-, eller flygoperativa insatser, det spelar ingen roll för Helikopterflottiljen. Vi kan medverka vid alla typer, förklarar överste Johan Svensson, chef för helikopterflottiljen.

Helikopterflottiljen har sedan 2005 successivt förnyat helikopterparken och antalet helikoptrar i drift ändras ständigt, då de äldre helikoptrarna fasas ut. Totalt sett har försvaret lagt ner åtta miljarder kronor på inköp av de nya helikoptermodellerna 14 och 15, men det inköpet sträcker sig längre än bara till antalet helikoptrar. Johan Svensson berättar.
– Det är svårt att dela upp kostnaden på antalet och säga att varje helikopter kostar så här mycket, utan upphandlingen inkluderar även utbildning, underhållsplaner och reservdelar. Just underhåll är något som är viktigt att titta på då helikoptrar är väldigt underhållskrävande. Men detta gör också att livstiden i stort sett blir obegränsad då delar hela tiden byts ut.

Helikoptrar i Nordic Battle Group
Till följd av insatsinriktningen av försvaret har efterfrågan på helikoptrar ökat. Den breda förmågan och handlingsfriheten hos en helikopter gör flygmaskinerna oumbärliga för alla typer av insatser.
– Min uppfattning är att helikoptrar är en förutsättning för insats, eller i varje fall en ”force multiplier” då alla former av förband förbättras av helikoptrar. Fördelen blir väldigt tydlig i insatser då en begränsad truppstyrka skall verka över ett större område, snabba förflyttningar till och från oroshärdar ger stark närvaro samtidigt som det ger mer möjligheter för insats.

I Nordic Battle group ingår det fyra stycken helikopter 4 som fungerar som trupp-, materiel-, och enklare sjuktransport, så kallad CASEVAC. Från början var tanken att en modifierad modell av helikopter 10 skulle ha ingått, men då denna modifiering drog ut på tiden får helikopter 4, med bland annat extra ballistiskt skydd, fungera istället. Johan Svensson förklarar.
– Modifieringen som görs på helikopter 10 (uppgradering B) är bland annat ny avionik, ballistiskt skydd, VMS, ksp-installation, partikelseparator och IR-supressorer. Förseningen gör att helikopter 10B inte kommer att vara operativ för NBG utan istället ominriktar vi resurserna mot en insats inom ramen för ISAF . Men det viktiga för NBG är att ha sjuktransport, att det blir helikopter 4 istället för 10B har ingen större operativ inverkan.

För att verka i olika extrema klimat och hotfulla områden är modifiering av helikoptrar viktig då omgivningen påverkar effektiviteten och lyftkraften, vilket i sin tur påverkar helikopterns insatsförmåga.
– I stoftrika miljöer sugs sand och stoft in i motorerna, vilket förutom ger ett ökat slitage även ger en effektminskning på motorerna och därför behövs partikelseparator. Detta i kombination med värme och höga höjder gör att helikopterns totala effekt minskar och därmed lyftprestandan.

Framtida satsningarna på helikoptrar som planeras är ytterligare modifieringar av övriga befintliga helikopter 10, för att få fler som kan agera internationellt. Även helikopter 14 och 15 ska utrustas för att öka möjligheterna till insatser i förhöjd hotmiljö.

Flygtimmar inte problemet
Den nya generationen helikoptrar skiljer sig på många sätt från de äldre modellerna. Därför är utbildningen på de olika systemen också olika; för helikopter 14 köps all utbildning in, på 15 sker pilotutbildningen vid flottiljen, men flygteknikernas utbildning upphandlas fortfarande.
– Utöver utbildningen har vi även anskaffat modern utbildningsmateriel med CPT, Cockpit Procedure Training, som är en fullt utvecklad flygsimulator till modell 15. Just nu pågår även en upphandling om en liknande till helikopter 14 som är ett helt skrov och gör att man kan träna både piloter och kabinpersonal. De här simulatorerna har hela synfältet virtuellt vilket räcker för att bli rejält åksjuk och att ha de här simulatorerna nära verksamheten är en oerhörd fördel.

Helikopterflottiljen beräknar att det behövs 15 000 flygtimmar per år för att tillgodose de behov som högkvarteret satt upp. Detta fungerar inte med den helikopterpark flottiljen har idag, Johan Svensson berättar.
– Flygtimmar för piloterna på divisionsnivå är inga problem, de flyger så mycket de orkar. Problemet är kvalificerade timmar och med det menar jag antalet timmar i rätt helikopter. Just nu producerar vi maximal flygtid på befintlig helikopterpark, men denna är inte fullt ut i balans med behoven.

Helikopter 14 på väg
För att få reda på vad som just nu händer med Helikopter 14 och när den kan tänkas komma i drift vände sig Insats&Försvar med några frågor till Ingemar Bengtsson, Programansvarig för NH90/HKP14 vid FMV.
– Vi har under vintern brottats med brister i dokumentationen för våra helikoptrar. Helikopter 14-systemet är fortfarande under utveckling och flera nationer kämpar med samma frågor som Sverige och FMV. Fokus från FMV:s sida är att få fram dokumentation som är tillförlitlig och tillräcklig för att kunna driftsätta hela helikoptersystemet i Försvarsmakten.

Vidare berättar Ingemar Bengtsson att utöver dessa åtgärder har FMV i vinter genomfört en hel del markprov för att se till att helikopter 14 fungerar tillsammans med befintlig infrastruktur i Försvarsmakten. Att förseningen skulle bero på att försvaret valt att köpa in en modifierad NH90 med högre kabinhöjd tror inte Ingemar Bengtsson.
– Förseningen är ett generellt NH90-problem. Nu börjar dock helikoptrarna levereras till kund, så förutom Sverige har nu Tyskland, Italien, Australien och Finland fått leverans av sina första helikoptrar. Tillgängligheten för dessa kunder är också ett problem av samma skäl som för oss; omogna helikoptrar och brister i dokumentationen.

På frågan om när helikopter 14 kan sättas i drift svarar Ingemar Bengtsson att detta görs när FMV är nöjda med kvalitén på levererad dokumentation.
– Vår bedömning är att "godkända data att operera helikoptern" kan levereras från tillverkaren till FMV, efter godkännande av FLYGI, innan semestern. FMV kommer därefter att slutföra produktionen av tekniska order och andra styrdokument baserat på detta underlag. Överlämning av systemet till Försvarsmakten bedöms tidigast kunna ske i september 2008, förutsatt att leveranserna sker enligt plan.

Felix Björklund