Försvarsmakten och en försäljning av TeliaSonera

I dag redovisar Försvarsmakten svar på de ytterligare frågor som Försvarsdepartementet ställde om konsekvenserna av en försäljning av TeliaSonera.

I dag är TeliaSonera AB:s resurser en avgörande del i Försvarsmaktens kommunikationer. Bolaget har bland annat en insikt i omfattningen och lokaliseringen av Försvarsmaktens anläggningar. Försvarsmakten bedömer att det är svårt att helt avveckla beroendet mellan myndigheten och TeliaSonera. Det beror på bolagets betydande roll under hela uppbyggnaden av totalförsvarets fasta telekommunikation.

Försvarsmakten bedömer emellertid att en förändring i ägandet av bolaget är genomförbar, förutsatt att Försvarsmakten och andra berörda myndigheter garanteras en tillräcklig säkerhet.

Rapporten till regeringen är till del sekretessbelagd, men i det öppna missivet sammanfattas en del av myndighetens slutsatser.

I en regeringsproposition från Försvarsdepartementet den 7 mars 2007 anmodades Försvarsmakten att redovisa konsekvenserna av en försäljning av TeliaSonera AB. Den 21 mars 2007 redovisade Försvarsmakten ett första underlag i en sekretessbelagd skrivelse. Den 16 maj i år gav regeringen Försvarsmakten i uppdrag att redovisa svar på ytterligare frågor. Svaret överlämnades på fredagen.