Försvarsmakten lämnar fördjupat underlag

Försvarsmakten lämnar i dag ytterligare ett underlag till regeringen. Underlaget är en fördjupning av den slutrapport Försvarsmaktens perspektivstudie lämnade i december 2007 och bygger bland annat på Försvarsmaktens kompletteringar till budgetunderlaget för 2009 den 15 maj 2008.

Fördjupningen av perspektivstudien innehåller en analys inom områdena ledning, logistik och grundorganisation. Dessutom innehåller underlaget utvecklade resonemang inom personalförsörjning och insatsorganisationens utformning kopplat till materielförsörjningen.

Försvarsmakten pekar även i detta underlag på den obalans som råder avseende de tilldelade totala anslagen och Försvarsmaktens uppgifter, samt den beslutade fördelningen mellan anslagen.

Försvarsmakten konstaterar att det finns en obalans både inom förbandsverksamheten och i förhållandet mellan föreslagen insatsorganisation och förmågan att materielförsörja denna. Obalansen har sin grund i den försvarspolitiska inriktningen från 2004 som innebar en årlig besparing om 3 miljarder kronor, ytterligare en besparing på 1 miljard kronor årligen som regeringen beslutade om 2007 (exklusive de i finansplanen aviserade 2-3 miljarderna) samt den neddragning om cirka 500 miljoner kronor som fanns med i regeringens planeringsanvisningar 10 april 2008.

Sammantaget betyder ovanstående att Försvarsmakten snabbt och kraftfullt behöver göra omfattande åtgärder för att uppnå en verksamhetsmässig och ekonomisk balans.

I en särskild rapport redovisas dessutom Försvarsmaktens förslag till utvecklat samarbete med Norge och Finland (det så kallade nordiska samarbetet). Den rapporten lämnas in senare i veckan.

Försvarsmaktens fördjupade underlag innehåller i sammanfattning:

Ledning

 • Försvarsmaktens inriktning är att centralisera och effektivisera verksamheten i ledningsområdet. Åtgärderna omfattar bland annat inrättandet av en gemensam ledningscentral, centralisering av drift och underhåll, översyn av antal ledningsnivåer.

Logistik

 • Logistikverksamhetens och övrig stödverksamhets utveckling och anpassning genomförs parallellt med övrig anpassning inom Försvarsmakten. Försvarsmakten har påbörjat ett arbete för att utveckla en mer rationell logistiklösning. Arbetet omfattar hela logistikområdet och påverkar även andra myndigheter.
 • Fyra alternativ till ny struktur för logistikområdet har tagits fram. Samtliga alternativ förutsätter att regeringen beslutar om en översyn avseende ansvarsfördelningen mellan Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket.

Grundorganisation

 • Vad avser grundorganisationen har Försvarsmakten i underlaget ”Kompletteringar till budgetunderlaget för 2009” som lämnades till regeringen den 15 maj föreslagit avveckling av nio utbildningsgrupper och verksamheten i Arvidsjaur. I det underlag som lämnas den 16 juni ingår ekonomiska beräkningar för den totala förändringen av grundorganisationen, men inga ytterligare förband eller verksamhetsorter namnges i underlaget. 

Personalförsörjning

 • Försvarsmakten föreslog i perspektivstudien principer för ett utvecklat personalförsörjningssystem med anställda och kontrakterade soldater och sjömän. Utvecklingen av personalförsörjningssystemet är en grundläggande förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna svara upp mot regeringens krav på operativa förmågor och ambition avseende internationell krishantering.
 • Ett utvecklat personalförsörjningssystem medför ökade kostnader inom förbandsverksamheten. Personalförsörjningssystemet införs inte för att uppnå kostnadsreduceringar utan för att Försvarsmakten på längre sikt ska kunna upprätthålla den av regeringen beslutade operativa förmågan.

Insatsorganisation och materielplan

 • För att kunna skapa balans mellan verksamhet och resurser innebär Försvarsmaktens förslag till insatsorganisation en betydande ambitionssänkning. Ambitionssänkningen medför lägre handlingsfrihet att kunna utveckla en större volym av förband efter en allvarlig och varaktigt försämrad omvärldsutveckling och efter successiva beslut.
 • Vad gäller materielplaneringen har Försvarsmakten inlett en översyn där man sammanställer kostnader för föreslagen insatsorganisation. Där föreslår man också hur man ska täcka brister utifrån förbandsvis prioritering och ambitionsnivå. Översynen ska vara genomförd under hösten 2008 för att kunna utgöra utgångsvärde för försvarsmaktsplaneringen och utformningen av Försvarsmaktens budgetunderlag för 2010.

Nordiskt samarbete

 • De av regeringen begärda förslagen på ett utvecklat samarbete med Norge och Finland lämnas i en särskild rapport. Försvarsmakten lämnar i rapporten närmare 140 förslag till samarbete inom sex huvudområden.
 • De förslag som Försvarsmakten lämnar har endast mycket övergripande kostnadsberäknats.
 • Förslagen lämnade inom det utvecklade nordiska samarbetet syftar i huvudsak inte till ekonomiska reduceringar utan till att upprätthålla och utveckla Försvarsmaktens förmåga och effekt.