Försvaret om vindkraftverk

Vindkraftverk kan störa militär luftfart, övnings- och skjutverksamhet samt tekniska system, därför är Försvarsmakten en av remissinstanserna innan tillstånd/bygglov ges. Förra året kom det in fler än 1 600 remisser rörande vindkraftverk till Försvarsmakten som i 85 procent av fallen inte berördes av eventuell byggnation.

På uppdrag av Energimyndigheten gjordes en utredning om i vilken utsträckning vindkraftsparker stör radarsystem. Bakom vindkraftverk uppstår det radarskugga vilket gör det svårare att upptäcka till exempel fartyg och flygplan, vilket i sin tur stör den verksamhet som försvarsmakten bedriver. Ett annat  fall där Försvarsmakten uttalat sig är exempelvis när vindkraftverk stör inflygningar till flygplatser.

Att tidigt skicka in en remiss till Försvarsmakten är att föredra eftersom det då snabbt framgår om vindkraftverket kan stå i konflikt med totalförsvarets intressen eller inte. I framtiden kommer hänsyn också att tas till havsområdets operativa och taktiska betydelse samt samverkan mellan flera radarstationer. Försvarsmakten kommer i mindre omfattning än i dag avstyrka eller ställa villkor för utbyggnad av vindkraftverk.