Förbättrad styrning och kontroll

Försvarsmakten har fått i uppdrag av regeringen att förbättra och säkerställa den interna styrningen och kontrollen.

I mitten av maj lämnade Ekonomistyrningsverket en rapport till regeringen med förslag på åtgärder för att förbättra och säkerställa Försvarsmaktens interna styrning och kontroll. Dessa åtgärdsförslag ligger nu till grund för regeringens uppdrag till Försvarsmakten, som ska genomföra arbetet med stöd av Ekonomistyrningsverket.

Försvarsmakten ska bland annat:

  • tydliggöra ansvarsförhållanden för ledande befattningshavare, med särskild analys gällande generaldirektörens roll, 
  • utveckla planerings- och uppföljningsprocesser, 
  • se över styrande dokument, 
  • se över behovet av organisationsförändringar inom Högkvarteret,
  • säkerställa den ekonomiska kompetensen hos nyckelfunktioner.

Uppdraget är daterat 26 juni 2008 och ska vara slutfört i sin helhet senast 31 augusti 2009.