Ett steg närmare nordiskt militärt samarbete

Försvarsmakten överlämnar i dag rapporten Nordic Supportive Defence Structures (NORDSUP) Progress report till regeringen. Rapporten omfattar ett 140-tal förslag till samarbeten mellan de svenska, norska och finska försvaren. Av dessa föreslår Försvarsmakten att ett fyrtiotal påbörjas redannästa år.

De nordiska försvarscheferna Juhani Kaskeala, Håkan Syrén och Sverre Diesen. Foto: Kim Svensson/Combat Camera

I och med att rapporten överlämnas har Försvarsmaktens fullföljt två regeringsuppdrag om att studera möjligheterna till olika samarbeten med de nordiska länderna och besvarat en begäran (en så kallad anmodan) från regeringskansliet om fördjupat beslutsunderlag för samarbete med Norge.

Den 170-sidiga rapporten är en fortsättning av, och bygger på, de analyser och slutsatser som framkom i den norsk-svenska möjlighetsstudien 2007. Den är resultatet av ett intensivt studiearbete under våren 2008 inom sex huvudsakliga analysområden: mark, sjö, luft, logistik, personaltjänst och utbildning, samt analys och utveckling.

Studiearbetet har visat att det finns mycket goda möjligheter till bilateralt och/eller trilateralt samarbete. Härtill ökar möjligheterna att bibehålla långsiktig balans mellan uppgifter, ekonomi och beställda operativa förmågor, utan att den nationella handlingsfriheten och beslutanderätten över de militära förmågorna äventyras.

De samarbetsförslag som vinner politiskt gillande kommer att vidareföras av särskilda "samordnings- och ledningskontor" i respektive lands försvarshögkvarter. Dessa bör inrättas under hösten 2008 för att skapa bästa möjliga förutsättningar för långsiktighet och överblick i det fortsatta utvecklingsarbetet. En annan viktig uppgift blir att lägga en metodmässig grund för harmonisering av respektive lands krav på förmågor, förband och materielprojekt.