Värnplikten utvecklande för ungdomar

84 procent av Sveriges värnpliktiga anser att värnplikten har varit utvecklande för dem som människor. Samtidigt ökade diskrimineringen av värnpliktiga förra året. Kvinnliga värnpliktiga och värnpliktiga med invandrarbakgrund utsätts oftare för kränkning och diskriminering. – Det finns inte plats för rötägg inom Försvarsmakten, säger Bengt Axelsson, vid Försvarsmaktens högkvarter.

Intresset för officersyrket och internationell tjänstgöring är fortsatt högt, visar Försvarsmaktens undersökning. Foto: Försvarsmakten

Undersökningen, som bland annat syftar till att följa upp de värnpliktigas uppfattningar om den genomförda utbildningen, omfattar samtliga utryckande värnpliktiga och genomförs årligen av Försvarsmakten med stöd av Försvarshögskolan. Av de 8 151 utryckande har 87 procent besvarat enkäten.

Resultatet visar bland annat att intresset för officersyrket och internationell tjänstgöring är fortsatt högt. Stödet för den allmänna värnplikten är oförändrat, knappt hälften vill behålla den.

Förtroende för befälen
Nästan alla som besvarat enkäten har förtroende för medlemmarna i gruppen och sina närmaste befäl. En överväldigande majoritet säger sig också ha tillräcklig kompetens för att klara sina uppgifter i ett skarpt läge.

Ett enligt undersökningen växande problem är att värnpliktiga blir kränkta eller diskriminerade av andra värnpliktiga. Värst är det för de kvinnliga soldaterna. 26 procent, en ökning från 21 procent vid förra undersökningen, säger sig ha blivit kränkta av andra värnpliktiga någon gång i månaden eller oftare.
– Det är inte acceptabelt att våra värnpliktiga upplever sig ha blivit kränkta i den omfattningen. Vi har gjort många bra saker de senaste åren och därmed har vi konstant minskat kränkningarna. Oväntat och tråkigt att kränkningarna nu ökar igen, säger Bengt Axelsson, ställföreträdande personalchef för Försvarsmakten.

De värnpliktiga har också svarat på frågan om de blivit kränkta av befälen. 43 procent svarar att det hänt någon enstaka gång. 12 procent, en liten ökning efter flera års nedåtgående trend, svarar att de känt sig kränkta någon gång i månaden eller oftare.

Diskriminering
Var fjärde värnpliktig säger att de någon enstaka gång har upplevt att en värnpliktig behandlat en annan värnpliktig diskriminerande på grund av kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. 16 procent, en ökning från 13 procent år 2006, har upplevt att det hänt flera gånger. Att befäl handlar diskriminerande mot värnpliktiga är ovanligare, men var femte tillfrågad svarar att det hänt någon enstaka gång.
– Det är bedrövligt att de värnpliktiga inte hjälper och stöttar varandra i alla lägen. Det blir många timmar på logementet där befälen inte är närvarande och därför är det än viktigare att befälen vågar agera när de är i tjänst. Befälen måste vara föredömen och säkerställa att alla behandlas med respekt.

Nära hälften av de utryckande soldaterna känner till att det förekommit kollektiva bestraffningar vid förbandet någon enstaka gång.

Säkerhetsaspekter
Även säkerhetsaspekterna under utbildningen berörs i enkäten. 57 procent, lika många som 2006, svarar att de någon enstaka gång har upplevt att de själva eller någon annan varit nära att skadas allvarligt.
– Detta är en viktig kommunikationsfråga. Befälen måste vid olika tillbud tidigt förklara vad som hände, vilka risker det medförde och vilka åtgärder som vidtogs, säger Bengt Axelsson.

Enkätundersökningen har genomförts varje år sedan 2002 och sker i samarbete mellan Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet och Försvarshögskolans institution för ledarskap och management.