Utö-utredning startar omgående

Senast i höst ska Försvarsmaktens utredning av skjutolyckan vid Utö vara klar. På tisdag överlämnas utredningsuppdraget från Statens haverikommission till Försvarsmakten. Därefter inleds utredningsarbetet omgående.

Försvarsmaktens undersökningskommission är en undersökningsgrupp inom Försvarsmakten som självständigt har till uppgift att undersöka de händelser, olyckor och tillbud till olyckor, som berör myndighetens ansvarsområde och är av den art att de från säkerhetssynpunkt bör analyseras på central nivå.

Startar omedelbart
Kommissionen organiseras med personal från Försvarsmakten. Chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion beslutar om organisationen i varje enskilt fall.
– Utredningen startar med omedelbar verkan. Kommissionen inleder sin utredning så snart Statens haverikommission lämnat över sitt utredningsmaterial till Försvarsmakten, säger Anders Emanuelson som är chef för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion.

Uppdraget till kommissionen är att så långt som möjligt klarlägga såväl händelseförloppet som orsaken till händelsen och lämna en rapport med rekommendationer som har som mål att förebygga en upprepning av händelsen eller begränsa effekten av liknande händelser.

Klarlägga åtgärder
Gruppen ska också i ett vidare perspektiv med utgångspunkt i rapporter efter tidigare genomförda undersökningar klarlägga vilka åtgärder som vidtagits och dessutom granska om Försvarsmakten vidtagit åtgärder enligt den plan som togs fram efter en olycka 1996 då en värnpliktig soldat dödades. Kommissionen ska särskilt uppmärksamma utbildningen i vapenhantering.

Faktaredovisningen ska genomföras i mitten av augusti. Hela utredningen ska vara klar senast i början av oktober.