Tydligare regler vid misstanke om folkrättsbrott

Försvarsmaktens bestämmelser kring hur misstänkta folkrättsbrott ska rapporteras är i huvudsak tillfredsställande, men kommer i vissa avseenden att kompletteras och förtydligas. Det skriver Försvarsmakten i ett anmodat svar till regeringen.

Försvarsmakten anser att den ordning som i dag råder för rapportering vid misstanke om folkrättsbrott inklusive kränkningar av de mänskliga rättigheterna i huvudsak kan behållas men att rapporteringsskyldigheten i vissa avseende ska förtydligas.
– De bestämmelser som gäller i dag fungerar bra, men vi ska förtydliga reglerna så att inga missförstånd uppstår, framför allt när det gäller misstänkta kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Vi föreslår också att kontingentchefen ska få ett tydligare ansvar för att rapportera misstänkta folkrättsbrott i de fall där det inte finns någon jurist i kontingenten, säger försvarsjurist Magnus Sandbu.

Ska förtydligas
Anvisningarna till enskilda soldater ska kompletteras, liksom anvisningarna för jurister. Rapporteringsbestämmelserna ska förtydligas så att misstänkta händelser uttryckligen rapporteras. Försvarsmakten ska också ta fram utbildningsanvisningar för åtgärder vid misstanke om folkrättsbrott och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

– Anvisningarna till soldater ska tydliggöra att svenska soldater har en skyldighet att rapportera misstänkta folkrättsbrott, inklusive kränkningar av de mänskliga rättigheterna, vid alla typer av internationella insatser. Rapportering ska ske till soldatens närmaste chef som rapporterar vidare i befälskedjan till kontingentchef, säger Magnus Sandbu.

Stödja enskilda soldater
Misstankar om att en kontingentchef är delaktig i eller underlåter att rapportera sådana brott vid internationella insatser ska rapporteras av en i förväg utsedd chef vid kontingenten till chefen för taktiskt kommando. Tydliga anvisningar kommer också att ges för hur den juridiska kompetensen vid förbandet kan användas för att stödja enskilda soldater som rapporterar misstankar om folkrättsbrott.

Utbildningsanvisningarna ska innefatta relevanta folkrättsliga regler, bland annat regler i internationell humanitär rätt och de mänskliga rättigheterna och rutiner för ingripande och rapportering vid misstanke om brott mot folkrätten. Anvisningarna ska anpassas till soldat respektive högre chefsnivå.

Mot bakgrund av vad som rapporterats om händelserna under EU-operationen Artemis i Kongo 2003 tillkallade försvarsdepartementet i april Försvarsmaktens chefsjurist för en genomgång av hans utredning av händelsen samt om utbildnings- och rapporteringsrutiner vid internationella insatser. Departementet anmodade därefter Försvarsmakten att redovisa behovet av ändrade eller förtydligade rutiner för att stödja personalens agerande vid misstänkta folkrättsbrott.