Skyddsområden kan avskaffas

De militära skyddsområdena avskaffas och militära fordon kan bli skyddsobjekt. Det föreslår den så kallade skyddslagsutredningen som i dag överlämnade sitt betänkande till regeringen.

Den särskilde utredaren Olof Egerstedt har haft i uppdrag att se över 1990 års lagstiftning om skydd av samhällsviktiga anläggningar och då särskilt lagstiftningens tillämpningsområde.
– Huvudinriktningen i uppdraget har legat på den civila sidan. De samhällsviktiga anläggningarna blir allt fler och allt ömtåligare, säger Olof Egerstedt.

"Otidsenligt och förlegat"
Skyddslagsutredningen föreslår bland annat att de militära skyddsområdena avskaffas. Skyddsområden infördes 1912 för att skydda militära anläggningar mot bland annat spioneri från mark och kustnära vatten.
– De har spelat ut sin roll för vårt militära försvar och fyller inte någon funktion. Regleringen är snart hundra år gammal. Dessutom är det otidsenligt och förlegat med en reglering som i princip är rättighetsinskränkande, men enbart för utländska medborgare, säger Egerstedt.

De traditionella så kallade militära skyddsändamålen behålls i sin nuvarande form, till exempel vad gäller skydd mot sabotage, spioneri och så vidare.
– Den stora förändringen är att grov organiserad brottslighet tas in som ett nytt skyddsändamål. Därmed blir det möjligt att i större omfattning skydda Försvarsmaktens anläggningar mot traditionell brottslighet som till exempel stöld.

Rätar ut frågetecknet
Platser där Försvarsmakten bedriver övningar eller där "följder av sådan verksamhet förekommer" ska enligt förslaget kunna bli skyddsobjekt.
– Det betyder att om man har planerat en övningsverksamhet och det inträffar något oplanerat, till exempel ett haveri ska platsen kunna göras till skyddsobjekt. Vi har tidigare haft en diskussion om huruvida det är möjligt att göra platsen för ett haveri till skyddsobjekt. Nu rätar vi ut det frågetecknet, säger Olof Egerstedt.

Skyddsobjekten föreslås utökas till att kunna omfatta även områden i Sverige där utländsk militär övar i Sverige. Dessutom ska militära fordon kunna bli skyddsobjekt.
– Framför allt gäller det stridsfordon, men alla fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret ska kunna vara skyddsobjekt. Insatsförsvaret bygger på ökad rörlighet och jag menar att fordonskolonner med vapen och trupp då måste kunna vara skyddsobjekt, säger Olof Egerstedt.

Betänkandet ska nu gå på remiss. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 oktober nästa år.