Så stärks kvinnor i försvaret

Försvarsmakten vill att fler kvinnor frivilligt ska genomföra värnplikten. Genom att koncentrera värnpliktiga kvinnor till tre försöksförband under 2009/2010 hoppas Försvarsmakten att fler kvinnor dels rycker in till tjänstgöring, dels fullföljer densamma.

Försvarsmakten vill att fler kvinnor ska rycka in och fullgöra värnpliktsutbildning. En jämn könsfördelning är viktig och Försvarsmakten hoppas fördubbla antalet kvinnliga värnpliktiga. Foto: Andreas Karlsson/Försvarets bildbyrå

Försöksförband är Ledningsregementet i Enköping, F 17 i Ronneby och de marina förbanden i Karlskrona. Tanken är även att dessa förband ska ha möjlighet att placera kvinnliga officerare på sina underenheter som utbildar värnpliktiga.
– På grund av den relativt låga andelen värnpliktiga kvinnor, cirka fem procent, och att de placeras i ett stort antal förband över hela landet så är det inte ovanligt att kvinnorna hamnar som den enda av sitt kön på ett logement, en pluton eller ett kompani, säger Dan Thor på värnpliktssektionen i Högkvarteret.

Jämnare könsfördelning
Enligt forskningsresultat behövs det en representation av minst 30 procent i en grupp för att minoriteten ska kunna bli hörd och kunna påverka. Forskningen visar även att sexuella trakasserier minskar på enheter där könsfördelningen är jämn. Dan Thor säger att strävan inte är att införa enheter med uteslutande kvinnor, utan snarare att få en jämnare könsfördelning.
– Jag vill understryka att det inte är fråga om någon form av könskvotering. De värnpliktiga tjejerna måste vid mönstringen kunna uppfylla kraven för respektive befattning precis som killarna.
 
Skrivs in även till övriga förband

Eftersom värnpliktiga kvinnor inte lyder under pliktlagen kan varken Pliktverket eller Försvarsmakten tvinga någon att tjänstgöra vid ett visst förband.
– Det innebär att det kommer att skrivas in tjejer till övriga förband även under försöksperioden om de uppfyller kraven och uttrycker en vilja att tjänstgöra på en specifik ort eller i en specifik tjänst, säger Dan Thor.

Mål att fördubbla
Pliktverket bedriver sedan hösten 2007 ett projekt i syfte att söka attrahera fler kvinnor att frivilligt ansöka om att få mönstra för att på så vis bli inskrivna till militär grundutbildning. Försvarsmakten stödjer Pliktverket i projektet. Målet är att fördubbla antalet kvinnor som frivilligt väljer att genomföra militär grundutbildning.