Kritik mot Försvarsmaktens ekonomiska styrning

Ekonomistyrningsverket (ESV) lämnade på torsdagen in sitt förslag om åtgärder inom intern kontroll och styrning till regeringen. I förslaget föreslår ESV bland annat att den civila kompetensen värderas högre än i dagsläget och att generaldirektörens roll stärks internt.

ESV har på uppdrag av regeringen utrett Försvarsmaktens interna styrning och kontroll och lämnat förslag till förbättringar. ESV har valt att inrikta utredningen på hur Försvarsmaktens högkvarter fungerar med fokus på ansvar – och befogenheter, planerings- och uppföljningsprocessen och den interna miljön.

– Våra förslag inriktas på strukturella åtgärder som ska bidra till att stärka den civila kompetensen för att uppnå en starkare förvaltningskultur och en väl fungerande intern styrning och kontroll. Vi anser bland annat att generaldirektören inte fått tillräckliga befogenheter för att utveckla den interna styrningen och kontrollen och vill därför stärka rollen, säger Yvonne Gustafsson, generaldirektör för ESV i ett pressmeddelande.

ESV föreslår en rad åtgärder i sitt förslag. Bland förslagen vill ESV tydliggöra ansvar och befogenheter, utöka generaldirektörens befogenheter, inrätta en kraftfull stab direkt underställd generaldirektören, säkra den ekonomiska kompetensen och stärka uppföljningens roll.

Förslagen mottogs på Försvarsmaktens högkvarter under fredagens morgon.
– Vi har under en längre tid varit medvetna om de problem som hänger ihop med brister i de uppföljningssystem vi har i dag, och vi håller på med ett utvecklingsarbete i vår ekonomimodell som driftsätts vid årsskiftet, säger Staffan Dopping, informationsdirektör vid Försvarsmaktens högkvarter.  

I rapporten skriver ESV att de förslag man lämnar kan få effekter på andra områden, vilket ESV inte har beaktat. ESV menar på att den operativa militära verksamheten och utvecklingen av densamma har fått dominera verksamheten på bekostnad av den ekonomiska dimensionen.

– Exakt vad ESV menar kan jag själv inte gå in på eftersom vi inte hunnit analysera rapporten närmare, men vi vill ju såklart göra både och – både vara militärt operativa och hålla på den ekonomiska dimensionen.  

– Principer för hur Försvarsmakten och andra myndigheter leds är en fråga för regeringen. I övrigt när det gäller ESV:s rapport måste vi få återkomma eftersom vi själva inte fått ta del av den förrän i dag. Och vi utgår från att det blir en fortsatt dialog med regeringskansliet, säger Staffan Dopping.