Försvarsministrar för samarbete

I dag skriver Sveriges och Finlands försvarsministrar på DN Debatt kring fördjupat samarbete om försvaret. En första rapport, som avsåg fördjupat samarbete med Norge, lades på regeringens bord i augusti 2007.

Svenska och finska soldater samarbetar i dag i bland annat Tchad. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

En andra rapport presenteras den 13 juni. Den omfattar resultatet av en trilateral studie av möjligheterna till samarbete mellan Norge, Sverige och Finland, bilateralt samarbete med Finland och en fördjupad analys av de samarbeten som föreslogs i Norgestudien. Arbetet har genomförts på stor bredd och med hög ambition.

Samordnad utveckling
– Syftet är att hitta förutsättningar för att koordinera försvarsutvecklingen mellan länderna. På så sätt ökar möjligheterna att långsiktigt vidmakthålla och utveckla önskade försvarsförmågor. Det kan bland annat ske genom samarbete inom utbildningsområdet och genom samordnad utveckling av förbandstyper, materielsystem samt tränings- och övningsverksamhet, säger överste Stefan Gustafsson på ledningsstabens strategiavdelning i Högkvarteret.

Bredd och djup
Logistikområdet – stödet till förbanden – är ett annat område med stor potential.
– Genom samarbete kan även förbandens kvalitet öka eller hållas på en bra nivå och det blir lättare att bidra med lämpligt sammansatta styrkor internationellt. Ett långtgående nordiskt samarbete skapar också förutsättningar för fortsatt utveckling av bredd och djup i försvarsförmågorna, något som är nödvändigt både för att möta internationella utmaningar och för att möta eventuella framtida utmaningar i vår egen region, säger Stefan Gustafsson.

Operativa förmågor
Försvarsmakten har i samband med redovisning av det fördjupade budgetunderlaget för 2009 föreslagit att ett 40-tal olika samarbeten ska inledas med Norge och Finland. Dessa samarbeten återfinns inom huvudområdena operativa förmågor, materiel och logistik, samt försvarsforskning och utveckling.

Luftlägesinformation
Det första konkreta samarbetsförslaget överlämnades till regeringen den 12 maj när Försvarsmakten hemställde om tillstånd att få ansöka om anslutning till Natos system för delgivning av luftlägesinformation till Partnerskap för fred-stater, det så kallade Air Situation Data Exchange (ASDE). Denna hemställan är föranledd av de rekommendationer som framfördes i Norgestudien. Ett regeringsbeslut kan förväntas före semestern.
– Genom att införliva information från ASDE i det svenska luftbevakningssystemet skapas i ett första steg en möjlighet till en gemensam norsk-svensk uppfattning om det aktuella luftläget – en så kallad Recognized Air Picture (RAP), vilket är en förutsättning för ett flertal andra samarbetsförslag.

En skandinavisk luftlägesbild
Bland annat är en gemensam RAP en förutsättning för gemensamt luftrumsutnyttjande, samutnyttjande av skjut- och övningsfält och samarbete vid gränsöverskridande luftburen terrorism.
– Om även Finland ansluter ASDE till sin luftövervakning, vilken finns goda grunder att anta, kan ASDE bidra till en skandinavisk luftlägesbild. Därmed grundläggs även tekniska och organisatoriska förutsättningar för senare utöka systemet till att omfatta alla nordiska länder.