Dynamiken i vårt närområde

"Även om det direkta militära hotet mot Sverige i dag bedöms vara litet, kan den framtida säkerhetsmiljön innehålla betydande risker och osäkerheter", skrev Försvarsmakten i missivet till den komplettering av budgetunderlaget som lämnades in på torsdagen.

Det är delvis en annan uppfattning än vad som tidigare uttryckts av Försvarsberedningen. Som en del i den öppna kommunikationen vill nu Försvarsmakten förklara innebörden i bedömningen.

Den 11 mars fastställdes den militära underrättelse- och säkerhetstjänstens årliga omvärldsbedömande. Dokumentet, som utarbetas på uppdrag av Försvarsmakten, är en sammanfattande analys och bedömning av omvärldsutvecklingen och delges chefer på olika nivåer inom Försvarsmakten, vissa myndigheter samt regering och regeringskansli.

– Vår roll är att leverera oberoende bedömningar till våra uppdragsgivare. Det är en rak och balanserad analys av tillgängligt underrättelseunderlag bland annat avseende närområdet, säger generalmajor Stefan Kristiansson, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST.
– Bedömningarna gjordes redan i början av våren och arbetet är således inte direkt kopplat till Försvarsmaktens rapport den 15 maj, betonar Stefan Kristiansson.

En av formuleringarna i omvärldsbedömandet lyder: "Det militära hotet mot Sverige och svenska intressen bedöms vara oförändrat lågt under bedömandeperioden. Däremot präglas närområdet av en ny strategisk dynamik med betydande osäkerheter. Med närområdet avses i detta sammanhang inte bara östersjöområdet utan också det nordiska området inkluderande Barentsregionen och Arktis."

– Det här är varken alarmistiskt eller helt ny information. Vi har vid flera tillfällen redovisat våra bedömningar för uppdragsgivarna, säger Stefan Kristiansson.