Nu prövas all verksamhet

Försvarsmaktens ekonomiska situation de närmaste tre åren förutsätter förändringar i grundorganisationen för att nå balans mellan verksamheten och de ekonomiska resurserna. Myndigheten ska redovisa konkreta besparingsåtgärder i ett kompletterande budgetunderlag för 2009. Förslagen ska lämnas till regeringen senast den 15 maj.

– Det här innebär att all vår verksamhet prövas, såväl förmågebredd, grundorganisation som all övrig verksamhet, säger generaldirektör Marie Hafström. Allt är öppet och ingenting är heligt.

Preliminärt kommer underlaget den 15 maj att beskriva en inriktning i stort, medan konkreta förslag om exempelvis förbandsnedläggningar kommer att presenteras i september.

Minst 200 miljoner måste sparas 2008
Regeringen föreslår att riksdagen medger att 170,5 miljoner kronor omfördelas per år för åren 2008 och 2009. Det innebär att det saknas 680 miljoner kronor för innevarande år eftersom Försvarsmakten tidigare begärt att få omfördela totalt 850 miljoner kronor mellan olika anslag.

En första konsekvensbedömning är att minst 200 miljoner kronor kommer att läggas ut som besparingar efter första kvartalet 2008. Det blir både i form av sänkta ramar och riktade styrningar. Men hur det ska ske kommer att diskuteras med förbandscheferna under denna vecka.

Regeringen har medgivit att den tillgängliga anslagskrediten höjs till 5 procent under innevarande år. Försvarsmakten bedömer att en kredit på minst 400 miljoner kronor måste utnyttjas och ska betalas tillbaka 2009.

– Valet att i nuläget inte göra större besparingar beror på att vi anser att det skulle få alltför allvarliga störningar på verksamheten, säger Jan Salestrand, produktionschef i Försvarsmakten.

Svår planeringssituation
Svårigheterna med att planera verksamheten för 2009 är att regeringen senare i år eventuellt kan tänka sig att bevilja ytterligare omfördelningar mellan anslagen. Men först vill regeringen se det kompletterande budgetunderlaget som ska beskriva hur Försvarsmakten ska uppnå ekonomisk balans vid ingången av 2010. Det underlaget redovisas som sagt den 15 maj.   

Viktiga datum för Försvarsmaktens underlag till regeringen:

15 maj 2008 Försvarsmakten har i uppgift att svara till regeringen enligt en anvisning från Försvarsdepartementet. Underlaget innehåller en komplettering till det budgetunderlag Försvarsmakten lämnade in tidigare i år. Från 2010 ska vi ha en Försvarsmakt med långsiktig hållbar balans mellan uppgifter och resurser.
13 juni 2008 Försvarsmakten avser rapportera en komplettering till Perp-studien från december.
September 2008 Försvarsmakten förväntar sig att få en anvisning från Försvarsdepartementet inför den inriktningsproposition som är planerad. Försvarsmakten förbereder sig att svara i september och i samband med detta redovisa ett totalt förslag om förändrad grundorganisation.