NBG-soldater tränas för svåra lägen

Nordic battlegroup (NBG) är det första svenska förband där samtliga soldater är förberedda på hur han eller hon ska klara sig ur en riktigt svår situation där det krävs en undsättningsoperation från den egna sidan. Sverige ligger långt fram i en svår kunskap – jämsides med supermakten USA.

Övning av CSAR, Combat Search and Rescue, en av de modeller som ryms inom begreppet Personnel Recovery. Foto: Peter Liander/FBB

I samband med att Flygvapnets snabbinsatsstyrka Swafrap övades inför beredskap uppstod ett behov. Från Nato var villkoret att all flygande personal skulle ha kunskap om metodiken inom CSAR, Combat Search and Rescue. För att en undsättningsoperation ska genomföras under så säkra och effektiva omständigheter som möjligt krävs att alla inblandade besitter kunskap om rutinerna.

Det var Överlevnadsskolan på K 3 i Karlsborg som gavs uppgiften att utbilda och det är också där centrum för utbildning och utveckling i Sverige inom området sedan dess har haft sitt säte. Chef för Överlevnads-skol-an är major Tor Cavalli-Björkman.

Hela NBG
– Idag ligger vi parallellt med USA i utvecklingen av--se-----ende utbildning inom området och det är mycket positivt att hela Nordic Battlegroup har utbildning inom PR, säger Tor Cavalli-Björkman.

Det blev beslutat att hela NBG ska ta del av PR-utbildningen och sedan i maj förra året har utbildningen pågått.

All personal ska ha en utbildningsnivå lägst av klass B, den näst högsta utbildningsnivån. Viss personal, de i befattningar mest utsatta för risken att hamna i en fång- eller gisslansituation, får den högsta utbildningen, C-nivån.

Färdig strategi
Lasse Brånn är övergripande Personnel Recovery-officer i Nordic Battlegroup. Han ser PR-utbildningen som en självklar del av utbildningen.

– I högsta grad en moralisk skyldighet att det finns en genomtänkt strategi om hur vi ska gå tillväga om det till exempel uppstår en gisslansituation, säger Lasse Brånn.

Det är inte bara moraliska orsaker till Lasses ställningstagande. Det finns vinster i effekt att uppnå genom ett brett införande av PR-konceptet.

– Om det finns en klar strategi kan de olika förbanden behålla fokus på det som är just deras uppgift. Uppstår en situation där någon eller några ur den egna personalen drabbas finns det redan i förväg utpekad och utbildad personal som hanterar detta och det egna förbandet kan bibehålla fokus på just sin uppgift, säger Lasse Brånn.

I Nordic Battlegroup är det flygbasjägarna från F 17 och delar ur Luftburen bataljon vid K 3, som utgör undsättningsresurs.

God tilltro
Lasse Brånn är nöjd med NBG:s PR-förmåga. Alla soldater har genomgått minst två dagars utbildning och därtill kommer övningar där kunskaperna verifierats. Lasse har uppfattningen att soldaterna har god tilltro till förbandets förmåga att hantera en PR-situation.

– Nordic Battlegroup står modell för hur utlandsstyrkan i framtiden kommer att utbilda och implementera förmågan.

Tor Cavalli-Björkman har sin vision klar. All personal som ingår i utlandsstyrkan skall genomföra utbildningen på lägst B-nivå. Han vill också se en träningsanläggning där utbildning kan genomföras rationellt, dit alla soldater kan komma och få missionsanpassad utbildning i Personnel Recovery.

Träningsanläggning
– Där ska vi kunna öva förband upp till plutons storlek under miljö- och klimatanpassade förhållanden, en miljöträningsanläggning som gör utbildningen effektivare.

En annan önskan inför framtiden är att en PR-officer finns med redan innan beslut om insats har fattats.

– Helt enkelt någon som i förväg kan inventera förutsättningarna för effektiv PR-verksamhet för att få en klar bild av vad som finns och vad som behöver tillföras ur ett PR-perspektiv, avslutar Tor Cavalli-Björkman.

 

Fakta Personnel Recovery
Personnel Recovery är ett system som bygger på en väl förankrad och genomarbetat dokumentation för såväl Strategisk, Operativ och Taktisk nivå. Systemet bygger vidare på att individer, staber och undsättningsresurser har utbildning och utrustning för att först och främst minska riskerna för individer att hamna i en nödsituation. Om ändå en situation skulle uppstå måste utrustning och utbildning möjliggöra en så snabb undsättning som möjligt och alla måste veta på vilket sätt de i sin befattning kan bidra till en lyckad operation.

Planering Inför insats krävs en noggrann planering. I denna planering ingår att titta på miljön ur ett vidare perspektiv och klimat i missionsområdet. Kontroll genomförs om det finns ett PR-system i insatsområdet och utvärdera detta föra att veta vad som krävs för ett väl fungerande system. Därefter måste FM skapa utbildningar för att tillgodose att personalen kommer sa väl förberedd som möjligt ner till området. 

Genomförandet I detta skede måste personal kunna lösa de fem uppgifterna i PR:
Rapport - Talar om att något är galet
Lokalisering – För att veta var de nödställda finns och säkra deras identitet
Understöd – Säkerställa överlevnad, stöd till anhöriga
Undsätta – Själva undsättningen där den nödställde återförs till eget förband.
För att detta skall vara möjligt skall all personal och undsättningsresurser ha utbildats och veta vad deras roll är för att få systemet att fungera. 

BEARBETNING/ANPASSNING Systemet bygger på att det sker en utvärdering efter varje genomfört uppdrag men också efter varje genomförd mission. De erfarenheter och slutsatser som dras skall återföras och ligga till grund för förändringar i systemet. En viktig del är de slutsatser som dras vid de avlastningssamtal som avslutar en PR-operation när personal förs till egna förband .

SERE är en förkortning som står för Survive – Evade&Escape – Resist –  Extract alltså taktik, teknik och procedurer som ger isolerad personal verktygen att överleva i alla miljöer, undgå upptäckt och tillfångatagande när ett sådant hot finns. Om detta misslyckas; motstå exploatering i en fång/gisslan-situation och om tillfälle ges fly för att slutligen stödja sin egen undsättning.

CSAR är en förkortning som står för Combat Search and Rescue och är användandet av speciell taktik, teknik och procedurer för undsätta Isolerad personal från en situation där fientlig påverkan förväntas.

Text: Ulf Petersson