J32 Lansen i arbete för miljön

Så kallade radiakflygningar har sedan mitten av 50-talet genomförts med flygvapnets flygplan. Till en början flög man med J 29 Tunnan, som under början av 60-talet ersattes av J 32 Lansen. Dessa provtagningar, högt upp i atmosfären leddes av FOA och i samband med Tjernobylkatastrofen var de speciellt intensiva.

I dag har det återigen blivit möjligt att genomföra så kallade radiakflygningar för att ta prover i atmosfären. Uppdraget ligger hos de flygande veteranerna på F7 som flyger J 32 Lansen. Foto: Gösta Bolander/FBB

Håkan Andersson och Torbjörn Nordin håller en provkapsel.
Foto: Håkan Brandt

J 29 Tunnan.
Foto: Håkan Brandt

I och med att J 32 Lansen togs ur tjänst 1997, så upphörde också den här typen av flygningar. I dag har det återigen blivit möjligt att genomföra radiakflygningar och uppdraget ligger hos de flygande veteranerna på F7.

1945 genomförde USA världens första atomsprängning. Nästa land blev Sovjetunionen 1949. Under 50-talet gjorde båda dessa länder stora mängder kärnvapenprov. Det var såväl atom- som vätebomber som sprängdes i atmosfären. Den enorma hettan vid explosionerna gjorde att radioaktiva klyvningsprodukter steg till höga höjder och spreds i atmosfären runt jorden. Vissa prover genomfördes på hög höjd i närheten av tropopausen, det vill säga omkring 10-14 km höjd.

Inleddes med J 29 Tunnan
Föregångarna till SSI (Statens Strålskyddsinstitut) och FOA (heter i dag FOI) mätte strålningsnivåerna i Sverige och fann förhöjda värden. FOA började 1956 ta luftprover på hög höjd. Provtagningarna genomfördes inledningsvis med J 29 Tunnan som under vingarna tog sex provkapslar.

I början av 60-talet övertog J 32 B Lansen rollen som provplattform. Uppgiften följde med till målflygdivisionen på Malmen när J 32 B gick ur tiden som jaktplan.

Sista kärnvapenprovet i atmosfären genomförde Kina 1980.

Dagliga flygningar
I samband med Tjernobylkatastrofen 1986 gjordes dagliga flygningar med provtagning under två veckor på olika höjder över Östersjön från några hundra meter till flera tusen meters höjd för att kartlägga det radioaktiva molnet. Filtren i kapslarna undersöktes av FOA i Stockholm och mängden radioaktiva ämnen bestämdes. Systemet lades några år senare i malpåse.

J 32 B Lansen togs ur tjänst när verksamheten vid målflygdivisionen upphörde juli 1997. Några av flygplanen räddades till eftervärlden och ingår i dag tillsammans med en Draken i flygvapnets flygande veteranflyg. Ett av dessa Lansenplan var utrustat för denna typ av provtagningsverksamhet och ytterligare två installationer räddades ur flygplan på väg till skrotning.

Nytta i miljöhänseende
SSI tipsades av dem som är engagerade i veteranflyget att förmågan nu har återuppstått och fick där mycket positiv respons. Resultatet blev att veteranflyget sedan årsskiftet har fyra timmars materielberedskap att genomföra så kallad radiakflygning om SSI av Högkvarteret beställer provtagning.

För veteranflyget finns nu möjlighet att göra nytta i miljöhänseende. SSI har nu fått en möjlighet att hålla beredskap för att analysera radioaktivt stoff på hög höjd som kan driva in över Sverige och ge radioaktivt nedfall. Denna typ av beredskap har under rätt många år saknats men finns nu tillgänglig igen till en för samhället låg kostnad.