I centrum för internationell krishantering

Under de närmaste två veckorna är Försvarsmakten värd för ett multinationellt försök där man testar hur civila och militära aktörer kan koordinera sig bättre vid krishanteringsinsatser. I försöket ingår omkring 300 deltagare från olika länder och organisationer.

Insikten hos länderna i MNE-samarbetet har ökat om att säkerhet och återuppbyggnad måste gå hand i hand. I Tchad eskorterade nyligen förbandet TD01 lokala brunnsborrare. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

– I en globaliserad värld kan vår säkerhet, våra värden och intressen bara tryggas om vi aktivt och gemensamt med andra löser och desarmerar kriser och konflikter när sådana uppstår. Det gäller globalt, i Europa och i vårt närområde. Många bittra erfarenheter visar att dagens kriser och konflikter bara kan lösas om alla civila och militära aktörer samverkar och samarbetar mot ungefär samma mål, säger Försvarsmaktens utvecklingschef Michael Moore.

Försöket ingår som den femte delen i en utvecklingsserie som kallas Multinationell Experiments series (MNE 5). MNE 5 studerar utmaningar som uppstår vid krishantering - från politisk samordning, operativa doktriner och metoder ned till tekniska lösningar för att kunna utbyta information.

– För Försvarsmakten innebär MNE att vi får en ökad förmåga att samarbeta med andra civila aktörer vid internationella insatser – och vice versa. Multinationellt och multifunktionellt är nyckelorden, säger Michael Moore.

I linje med regeringens strategi
Vid försöket i Försvarsmaktens utvecklingscentrum i Enköping testas utvecklade metoder för hur civila och militära aktörer skulle kunna arbeta tillsammans för att lösa en kris. Syftet är att se om metoderna kan fungera i praktiken vid såväl internationell som nationell krishantering. Storbritannien tillsammans med USA har lett arbetet med att ta fram metoderna som testas. De bygger på praktisk erfarenhet från bland annat Afghanistan.

– Det här utvecklingsarbetet stödjer väl den strategi som regeringen fastställde i mars. Där lyfts vikten av ett samlat civilt och militärt agerande i insatsområden där Sverige deltar, säger Michael Moore.

Civila och militära experter deltar
Under första veckan ska representanter från de olika länderna lösa en fiktiv kris i Västra Afrika. I rollspelet deltar drygt 40 experter inom områden som ekonomi, infrastruktur, humanitära hjälpinsatser, FN-representanter, juridik, poliser och militärer. Utvärdering av resultatet görs kontinuerligt av de deltagande länderna och organisationerna. För Sveriges del deltar analytiker från Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI.

Den andra veckan fokuseras arbetet mer specifikt på områdena säkerhet respektive återuppbyggnad av civila basfunktioner som exempelvis energi, infrastruktur, livsmedel och hälso- och sjukvård.

Civil – militär samverkan
MNE startade 2001 med syfte att undersöka möjligheterna att tekniskt utbyta information mellan olika deltagare i en insats. Fram till 2006 fokuserades arbetet i huvudsak på militära metoder med koppling till civil verksamhet. Under arbetets gång har insikten vuxit bland de deltagande länderna att militär verksamhet är bara en del i arbetet med att lösa kriser. För att nå varaktig stabilitet krävs att många aktörer kan samarbeta.

– Våra erfarenheter från Afghanistan har visat på ett ökat behov av att kunna samordna arbetet med civila aktörer som Sida. Säkerhet och återuppbyggnad måste gå hand i hand – då kan varaktig fred, stabilitet och utveckling skapas, säger Michael Moore.

Efter försöket i Enköping är ytterligare utveckling och försök inplanerade under hösten.