General avskiljs från tjänst

Tony Stigsson, generalmajor vid Försvarsmaktens högkvarter, har blivit avskiljd från sin tjänst inom Försvarsmakten av Statens ansvarsnämnd, SAN.

Ansvarsnämnden lägger såväl domen för misshandel som förseelserna med hemliga handlingar till grund för beslutet om avsked. Enligt nämnden har Stigsson allvarligt skadat allmänhetens förtroende för Försvarsmakten.

Parallellt med att Statens ansvarsnämnd avskiljer Tony Stigsson från hans tjänst inom Försvaret inväntas tingsrättsförhandlingar inledas i maj.

– Försvarsmakten välkomnar Statens ansvarsnämnds beslut. Det är bra att vi har fått ett avslut för vår del i detta ärende. Vi är lättade över beslutet, säger Försvarsmaktens personaldirektör Lars Norrström.

– Åtalet gäller grov obehörig befattning med hemlig uppgift, Stigsson har i sina bostäder och på arbetsplatsen på ett felaktigt sätt förvarat sekretessbelagda handlingar som rör rikets säkerhet, vilket är en av grunderna för ansvarsnämndens beslut, säger Lars Norrström.

Sammanlagt har cirka 300 handlingar granskats, vilket har resulterat i ett 50-tal menbedömningar. Exempel på dokument som påträffats hemma hos Tony Stigsson är bland annat planer för hemliga underrättelseoperationer, utvärderingar av känsliga operationer i missionsområden, direktiv för särskilda beredskapsåtgärder samt stridsplaner.

– Det har tidigare förekommit att Försvarsmaktens personalansvarsnämnd vidtagit disciplinära åtgärder för officerare som gjort samma sak. Det har inte varit möjligt att behandla detta ärende på samma sätt, eftersom det är en person som är anställd av regeringen, och då är det inte vår sak att avgöra hur påföljderna skall se ut, det är regeringens via Statens ansvarsnämnd, säger Lars Norrström.

Om handlingarna hade röjts kunde det ha inneburit allt från ringa till synnerliga men för rikets försvar.

Ansvarsnämndens beslut kan överklagas till Arbetsdomstolen.