Förslag för framtida befälssystem

Försvarsmakten har idag lämnat sitt förslag till ett nytt tvåbefälssystem till regeringen. En kategori i det nya systemet benämns officersgrader, OF (Officers), och den andra kategorin benämns andra grader, OR (Other ranks). Systemet omfattar såväl yrkes- som reservofficerare.

– Kärnan i reformen är att tillgodose behovet av personal som verkar i den praktiska delen av vår kärnverksamhet. Ett annat viktigt syfte är att förändra kompetensen inom befälskåren så att den bättre än idag återspeglar de uppgifter som Försvarsmakten ska kunna utföra, säger överste Johan Fölstad vid Personalstaben.

Enligt förslaget kommer det att finnas tre karriärvägar för en officer, en treårig akademisk officersexamen och en kvalificerad yrkesutbildning på ett till tre år som benämns specialistofficersutbildning. Den tredje karriärmöjligheten är den anpassade officersutbildningen som utgår från civil kompetens med en militär påbyggnad. Den akademiska inriktningen för OF ska leda till stabs och chefsbefattningar på en successivt högre nivå. Dessa befattningar kräver generell och bred kunskap, främst kring ledarskap, krigsvetenskap, teknik och problemlösningsmetoder.

De andra karriärvägarna för specialistofficerare ska leda till kvalificerade operatörs- och chefsbefattningar på lägre nivåer för olika system och metoder. Denna inriktning kräver djupgående kompetens kring de system eller metoder som specialist- inriktningen avser. Tvåbefälssystemet införs successivt. Utnämning enligt nya grader sker vid nyanställning.

– Dagens yrkes- respektive reservofficerare behåller dagens graduttryck men ett system där individen frivilligt kan ansöka om ny tjänsteställning kommer att finnas, berättar Johan Fölstad.

Kopplat till detta vill Försvarsmakten också införa en internationellt anpassad nivåsättning för den civilanställda personalen.