Ekonomiska slutsatser ännu oklara

Försvarsmakten avvaktar nu planeringsanvisningar från regeringen för att så snart som möjligt kunna analysera budgetramarna för verksamheten 2008 och vilka konsekvenser det kan få för 2009. – Vi måste vara försiktiga med slutsatser till dess att vi ser regeringens planeringsanvisningar, säger konteramiral Jörgen Ericsson, chef för ledningsstabens strategiavdelning.

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten får överföra 170,5 miljoner kronor från materielanslaget till förbandsverksamheten. Försvarsmakten hade begärt att få flytta 850 miljoner kronor. Därutöver öppnar försvarsminister Sten Tolgfors för att Försvarsmakten får använda en så kallad anslagskredit på den post som finansierar förbandsuppgifterna.

– Regeringen är medveten om att verksamheten i Försvarsmakten går på låg nivå redan nu och att de 850 miljoner kronorna är väsentliga för att vi ska kunna genomföra en rimlig verksamhet. Det här innebär inte att regeringen har underkänt Försvarsmaktens hemställan och de konsekvensbeskrivningar som vi har redovisat tidigare, däremot att regeringen inte sett några möjligheter att genomföra en överföring av den storleksordning som Försvarsmakten föreslagit.

Återbetalas 2009
Anslagskrediten är ett lån från statskassan som ska återbetalas under 2009. Krediten är tre procent, men sannolikheten är enligt Jörgen Ericsson stor att den utökas till ett något högre procenttal. Hur mycket av anslagskrediten som Försvarsmakten kommer att utnyttja är ännu inte klart utan kan beslutas först när vi analyserat regeringens planeringsanvisningar.

Den 10 april får Försvarsmakten planeringsanvisningar från regeringen. Planeringsanvisningarna är ett antal riktlinjer kring vilken verksamhet som Försvarsmakten ska genomföra under året, till exempel vilka övningar som ska genomföras.

– När vi får anvisningarna vet vi vilken verksamhet vi ska genomföra och kan analysera behovet av att nyttja krediten. I tilläggsbudget två som kommer i september kan vi få göra ytterligare överföringar till driftsanslaget som kan innebära att vi inte behöver nyttja krediten lika mycket.

Analysera konsekvenserna
Eftersom de lånade pengarna ska betalas tillbaka till staten nästa år måste Försvarsmakten analysera vilka konsekvenser en kredit kan få för budgeten 2009. För året 2010 kommer i höst en inriktningsproposition med syfte att skapa balans mellan uppgifter och resurser. Den ska också ge inriktning för hur den strukturella obalans som Försvarsmakten har och som är en rest från det gamla invasionsförsvaret skall rättas till.

Orsakerna till obalansen i ekonomin är flera. Den främsta orsaken är ökade kostnader eftersom vi, till skillnad från i invasionsförsvaret, använder våra insatsförband internationellt i en helt annan omfattning.

– Eftersom vi har ringa erfarenhet av kostnaderna för ett insatt insatsförsvar och att nyttja förbanden på det sätt som vi gör i dag har vi haft svårt att beräkna kostnaden och har underskattat vad det kostar. Det är dyrare att ha förband i internationell verksamhet än att ha ett förrådsställt invasionsförsvar. Dessutom har regeringen gett oss ytterligare uppgifter och fördelat om pengar till andra myndigheter inom försvarsområdet. Löne- och pensionskostnaderna har dessutom ökat mer än vi kunnat förutse när beräkningarna gjordes i mars 2007.