Efter planeringsanvisningarna: värnplikt avbryts inte

I dag har Försvarsmakten fått anvisningar från regeringen inför det fortsatta arbetet med att få balans mellan ekonomi och uppgifter. Samtidigt lämnades också direktiv på sådan verksamhet som ska genomföras under 2008 oavsett anslagsnivå. Nu sätter ett omfattande analysarbete igång utifrån de nya anvisningarna.

Planeringsanvisningarna ger utrymme att avbryta pågående grundutbildning helt för högst 2000 värnpliktiga. Den möjligheten kommer inte att utnyttjas. Foto: Niklas Ehlén/FBB

I regeringens anvisningar står att för 2008 och framåt sker en överföring på 170,5 miljoner från materielanslaget till anslaget för förbandsverksamheten. För 2008 ges dessutom en utökad anslagskredit.

– Nu ska vi analysera innehållet i direktivet och se vilka konsekvenser detta får för verksamheten, säger Försvarsmaktens produktionschef Jan Salestrand. Först och främst måste vi fastställa de ekonomiska ramarna för 2008. Att vi har fått en utökad anslagskredit innebär inte att vi kommer att nyttja den fullt ut eftersom vi då skjuter problem till nästa år. Redan nu vet vi att det måste bli omfattande sparbeting efter första kvartalet 2008, men inte på vad och hur mycket.

Planeringsanvisningarna ger utrymme att avbryta pågående grundutbildning helt för högst 2000 värnpliktiga.
– Den möjligheten kommer inte att utnyttjas. Dels för att det är viktigt att omsätta våra insatsförband, inte minst med hänsyn till vårt uppdrag i internationell krishantering. Dels menar Försvarsmakten att det inte vore moraliskt försvarbart gentemot de tjejer och killar som redan påbörjat sin tjänstgöring, säger Jan Salestrand.      

Komplext planeringsläge inför 2009
Enligt anvisningarna ska Försvarsmakten den 15 maj återkomma till regeringen med kompletteringar till det budgetunderlag för 2009 som lämnades i mars. Det underlaget byggde på att Försvarsmakten fick göra en omfördelning på totalt 850 miljoner kronor till anslaget för förbandsverksamhet. I anvisningen står nu att denna summa blir 170,5. Regeringen vill också att Försvarsmakten ska utgå ifrån att materielanslagets nivå minskar från och med 2009, varav en del överförs till internationella fredsfrämjande insatser.

– Det pågår dialoger för att planera 2009 tillsammans med förbanden sedan en tid, men vi befinner oss i ett mycket svårt och komplext läge. Vi vet ju inte vilken betydelse eventuella krediter för i år kommer att få under nästa år, samtidigt som ramen för förbandsverksamheten sänks på grund av den begränsade överföringen mellan anslagen, säger Jan Salestrand.

Konsekvenserna kommer att redovisas i Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag den 15 maj. Slutgiltigt besked kommer i regeringens budgetproposition för 2009 i september, parallellt med tilläggsbudget två för 2008.
– Hur vi utifrån detta ska anpassa den interna planeringen mellan förbanden och Högkvarteret går inte att säga i dagsläget. Men det kommer att bli utomordentligt besvärligt, säger Jan Salestrand.

Planeringsanvisningarna säger i korthet:

  • att Försvarsmakten ska redovisa förslag på åtgärder som innebär att balans mellan verksamhet och ekonomiska resurser uppnås från och med budgetåret 2010
  • att för 2008 och 2009 sker överföring med 170,5 miljoner kronor från anslaget 6:2 (materiel och anläggningar) till anslaget 6:1 (förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser med mera)
  • vilka anslagskrediterna är för de olika anslagsposterna under 2008 och 2009
  • att Försvarsmakten ska utgå ifrån att anslaget för materiel och anläggningar kommer att minska i nivå med 650 miljoner kronor från och med 2009, samt
    att av detta belopp tillförs 130 miljoner kronor till anslaget för förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande insatser
  • vilka verksamheter som ska genomföras under 2008 oavsett anslagsnivåer (till exempel uppbyggnad av vissa förmågor, grundutbildning för totalförsvarspliktiga och genomförande av vissa övningar med mera).