200 miljoner kronor bort i år

Det saknas 680 miljoner kronor i Försvarsmaktens budget för 2008. De verksamhetsuppdrag som förbanden fått för 2008 byggde på att regeringen skulle bevilja en överföring om 850 miljoner kronor från materiel- och forskningsanslagen till anslaget för förbandsverksamhet. Regeringen medgav endast en överföring omfattande 170,5 miljoner kronor. Utöver det planerar Försvarsmakten att utnyttja en anslagskredit på upp till 400 miljoner kronor under året.

– Nu har vi arbetat om verksamhetsuppdragen och anpassat dem till regeringens planeringsanvisningar. Läget är mycket besvärligt för 2008. Vi måste genomföra reduceringar om cirka 200 miljoner kronor och följderna blir självklart allvarliga för vår förbandsverksamhet, säger chefen för förbandsproduktionen Göran Mårtensson.

Försvarsmakten har tidigare meddelat att man inte kommer att utnyttja den möjlighet som regeringen gett att avbryta pågående grundutbildning för högst 2000 värnpliktiga.

– Vår avsikt är att rikta besparingarna så att de i så liten omfattning som möjligt drabbar värnplikts- och förbandsutbildning, säger Göran Mårtensson.

En av besparingsåtgärderna är att en mindre andel av personalen i Nordic Battlegroup kommer att sägas upp direkt efter beredskapsperiodens slut den 30 juni.

– Vi vill möjliggöra en fortsatt anställning för huvuddelen av personalen. De erbjuds anställning i de två utlandsinsatserna i Afghanistan och Kosovo under hösten 2008 och våren 2009. Vi ser också över möjligheten att vissa ska kunna rotera till Tchad. Men de som inte kan erbjudas någon befattning i Kosovo, Afghanistan eller Tchad kommer att bli övertaliga på grund av att verksamheten upphör efter beredskapsperiodens slut, säger Göran Mårtensson.

Här är några exempel på besparingsåtgärder:

  • Projekt för utvecklande infrastruktur under 2008 senareläggs eller stryks.
  • Förbandsverksamhet reduceras ytterligare genom bland annat övningsbegränsningar och för flygvapnet viss flygtid.
  • Neddragning i materielunderhållskostnader (till stor del konsekvens av andra besparingar).
  • I Högkvarteret genomförs totala sparåtgärder om 5 miljoner kronor.
  • Reduktion i utvecklingsverksamhet (stridsskolor, centra och försvarsmaktsgemensamma skolor).
  • Yrkes- och befattningsutbildningar reduceras.
  • Anskaffningsstopp för förbrukningsinventarier.
  • Begränsning av såväl inrikes- som utrikes resor.
  • En mindre andel soldater ur Nordic Battlegroup sägs upp direkt efter beredskapsperiodens slut.
  • Viss kvarvarande övningsverksamhet för Nordic Battlegroup ställs in.