Tchadinsats kan förlängas

Den svenska insatsen i Tchad förlängs till slutet av juli. Därefter ersätts den av en avvecklingsstyrka. Regeringen har gett Försvarsmakten anvisningar att påbörja förberedelserna för en förlängning.

Det svenska styrkebidraget TD01 ska förlängas och bidra till fredsprocessen i Tchad och Centralafrikanska republiken till den 31 juli 2008 för att därefter ersättas av en avvecklingsstyrka – om inte materielen kan återtransporteras till Sverige direkt efter avslutad insats. I augusti är det fortfarande regnperiod i Tchad och därmed svårt att flytta materiel. Det betyder att svensk personal kan komma att finnas på plats till mitten av oktober.

Påbörja rekrytering
Kontrakten för TD01 ska inledningsvis förlängas och rekrytering, utbildning och övning påbörjas för eventuell avlösande personal till avvecklingsstyrkan som inte kan rekryteras direkt ur TD01.

– Efter att regeringen beslutat om förlängning ska TD01 fortsätta att lösa uppgifter för att därefter avlösas av en avvecklingsstyrka som har till uppgift att bevaka, underhålla samt förbereda återtransport av den svenska materielen. Styrkebidraget ska vara operativt juli månad ut, säger Thomas Karlsson på insatsstaben i Högkvarteret.

Ska återtransporteras
Avslutningsvis ska svensk personal och materiel återtransporteras till Sverige för att avvecklas. Styrkebidraget ska vara avrustat efter genomförd insats.

Ett riksdagsbeslut om förlängningen väntas den 14 maj för att sedan följas av ett regeringsbeslut den 15 maj. Förlängningen väntas kosta högst 62 miljoner kronor i enlighet med anvisning från regeringen.