Starkt stöd för internationella insatser

Sju av tio svenskar känner till Nordic Battlegroup och lika många gillar Försvarsmaktens internationella inriktning. 47 procent av befolkningen har uttalat förtroende för hur Försvarsmakten löser sina uppgifter. Det visar 2007 års attitydundersökning om svenska folkets syn på Försvarsmakten.

Undersökningen, gjord av KW Partners, baseras på 1 221 telefonintervjuer som genomförts mellan 30 november och 3 januari. Målgruppen är ett slumpmässigt urval av allmänheten i åldrarna 15-75 år.

Ökat förtroende
Förtroendet för Försvarsmakten har ökat markant sedan 2004 – från 35 till 47 procent, även om en marginell tillbakagång kan noteras jämfört med 2006 (50 procent).

Värnplikten och det militära ledarskapet ökar i anseende, men fortfarande tycker bara 30 procent att Försvarsmakten är en attraktiv arbetsgivare. 39 procent är negativa. Försvarsmakten står sig dock relativt väl jämfört med flera andra organisationer och myndigheter.

Välutbildad personal
Nära två tredjedelar av de tillfrågade menar att Försvarsmakten har tillräcklig kompetens för att klara sina uppgifter och att personalen är välutbildad. 44 procent anser också att Försvarsmakten använder sina skattepengar effektivt, vilket är en ökning med över tio procent sedan 2006. Färre, 37 procent, anser dock att myndigheten har tillräckligt bra materiel.

Bara 23 procent tror på Försvarsmaktens möjlighet att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Samtidigt är en klar majoritet positiva till internationellt engagemang och deltagandet i EU:s krishanteringsförmåga genom snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup.

Kunskap om internationella insatser
Svenska folkets kunskap om Försvarsmaktens internationella insatser ökar. 40 procent nämner spontant insatsen i Afghanistan, 20 procent nämner Kosovo. Vid den förra undersökningen var siffrorna betydligt lägre: 30 respektive 12 procent.

67 procent tycker att tjänstgöring i utlandsstyrkan är meriterande i en civil karriär.

Otillräcklig information
Försvarsmakten borde bli mer synlig i samhället, tycker svenska folket. Informationsarbetet får högre betyg än tidigare, men fortfarande anser fler än hälften att de inte får tillräcklig information om Försvarsmaktens verksamhet. Kunskapen om Försvarsmakten är högre hos män och högutbildade, och lägre hos kvinnor, yngre, lågutbildade och de med invandrarbakgrund.

Positiv bild
Ett trendbrott jämfört med 2006 är att fler (29 procent) av de tillfrågade hade en positiv bild av Försvarsmakten än de som hade en negativ bild (27 procent). 14 procent kan tänka sig att arbeta inom Försvarsmakten, ungefär lika många är intresserade av att göra utlandstjänst. Det är en liten ökning jämfört med året innan.

Andelen positiva till Försvarsmaktens jämställdhetsarbete har ökat markant, från 30 till 41 procent det senaste året. Betydligt färre än tidigare anser dessutom att försvaret inte hemlighåller uppgifter i onödan.

Länk: Ladda ner hela undersökningen (pdf)