Riksrevisionen invänder mot Försvarsmaktens årsredovisning 2007

Försvarsmaktens årsredovisning för 2007 som lämnades till regeringen den 22 februari har nu granskats av Riksrevisionen. I sin revisionsberättelse den 19 mars lämnar revisionen på en punkt en så kallad invändning mot Försvarsmaktens redovisning.

Det gäller det överskridande som uppstått inom en av anslagsposterna i det så kallade materielanslaget. Posten avser materielunderhåll och avveckling av materiel. Formellt och i sak är revisionens invändning korrekt och Försvarsmakten ser allvarligt på invändningen. Följande förtjänar dock att påpekas.

Överskridandet har uppstått efter att regeringen för 2007 valt att fördela materielanslaget på två olika poster. Försvarsmakten anmälde redan 2006 i en särskild redovisning, vilket revisionen också framhåller i sin revisionsberättelse, att det inte skulle vara möjligt att redan för budgetåret 2007 korrekt beräkna fördelningen. Försvarsmakten föreslog därför att en sådan uppdelning borde anstå till budgetåret 2008. Nu valde regeringen ändå att besluta om uppdelningen på basis av den uppskattning från Försvarsmakten som visade sig vara felaktig.

Överskridandet på den ena anslagsposten motsvaras av ett lika stort sparande på den andra anslagsposten. För hela anslaget blev utfallet ett mindre överskridande om cirka 75 miljoner kronor, att jämföra med de omkring 19,2 miljarder kronor som var den totala tilldelningen till materielanslaget. Överskridandet ligger helt inom ramen för vad regelverket medger och hade inte föranlett någon anmärkning från revisionens sida.

– Till saken hör dessutom att Försvarsmakten genom de omfattande åtgärder som vidtagits under 2007 för att åstadkomma en korrekt uppdelning, därigenom har fått en mer rättvisande redovisning av materielanslaget 6:2. Även i övrigt visar resultatet av revisionen att den interna styrningen och kontrollen har fortsatt förbättrats i olika avseenden. Mer ordning och reda i böckerna och bättre intern styrning och kontroll, men ändå en invändning är nog en bra sammanfattning, säger Gunnar Magnusson på Högkvarterets ekonomistab.