ÖB: Försvaret behöver hållbar inriktning

Försvarsmakten måste ges en hållbar inriktning. De kortsiktiga lösningar som föreslagits för i år och nästa år är nödlösningar. Läget är allvarligt, konstaterar ÖB Håkan Syrén i sitt senaste nyhetsbrev.

"Försvarsdiskussionen har hamnat i en ond cirkel som behöver brytas. Press på snabba kostnadsminskningar i en verksamhet präglad av stor andel fasta kostnader underminerar ofrånkomligen effektiviteten i verksamheten", skriver överbefälhavaren och efterlyser en hållbar balans mellan uppgifter och resurser.

"Kommande politiska beslut måste utgå från realistiska bedömningar", skriver ÖB i nyhetsbrevet, där han ingående belyser läget ur ett samlat försvarsmaktsperspektiv.

Försvarsmaktens föreslagna åtgärdspaket för 2008, med bland annat flytt av pengar mellan anslagen för materiel och utveckling till anslaget för förbandsverksamhet, beskriver ÖB som en kortsiktig nödlösning.

"Att fortsätta med likartade verksamhetsnedskärningar även under 2009 skulle riskera att för lång tid rasera Försvarsmaktens förmåga inom stora områden" skriver Håkan Syrén och efterlyser en skyndsam men väl övervägd inriktning för de kommande åren.

"Den strukturella obalansen måste långsiktigt lösas på andra sätt. Verksamheten kommer att kräva mer pengar om den ska kunna genomföras med hittillsvarande eller ökad ambition. Det gäller både personal- och materielsidan".

Förslaget för 2009 innebär bland annat en sänkt beredskap för förband i de internationella styrkeregistren, från 10 eller 30 dagar till 90 dagar. Den tredje terminen i soldatutbildningen minskas, och större vikt läggs istället vid missionsutbildningen i anslutning till insatserna.

ÖB belyser två ödesfrågor som blir avgörande för framtidens svenska försvar: ökat internationellt samarbete och personalförsörjningen.
"Försvarsmakten står och faller med möjligheten att attrahera kompetenta medarbetare. Konkurrensen hårdnar. Förutsättningarna kan förändras snabbt när vi går från plikt till en soldatförsörjning som i huvudsak bygger på frivillighet", skriver ÖB i sitt nyhetsbrev.

Läs ÖB:s nyhetsbrev