Materiel för miljarder

Försvarsmakten har successivt avvecklat materiel som inte behövts i det nya insatsförsvaret. Det är en del av omställningen från ett förrådsställt invasionsförsvar till en mer insatsberedd försvarsmakt. 250 miljoner artiklar har hittills avvecklats sedan 2001 till en kostnad av flera miljarder.

– När Försvarsmakten har fattat avvecklingsbeslut har vi givit Försvarets materielverk uppdraget att sälja materielen vidare. Det har de gjort, och gör, i större försäljningsomgångar, vilket är kostnadseffektivt och gör att Försvarsmakten snabbt kan lämna förråd och därmed slippa betala hyra för dem. Det ingår inte i våra uppgifter och att lägga ner tid på att sortera och sälja varje enskild pryl - det har vi helt enkelt inte tid med, säger konteramiral Leif Nylander vid Försvarsmaktens högkvarter.

FMV säljer den avvecklade materielen till grossister som rustar upp materielen och säljer vidare.
– Det vore inte tidseffektivt om vi skulle genomföra en form av detaljhandel själva. Vi har prövat det tidigare med negativt resultat. Nuvarande sätt är det bästa sättet att ta ansvar för skattebetalarnas pengar. Verksamheten har skötts mycket bra av inblandad personal, säger Leif Nylander.

– Min uppfattning är att Försvarsmakten utför avvecklingsarbetet på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt, med kompetent personal som handlägger avvecklingsärendena, säger Leif Nylander.

Det är många av frivilligorganisationerna och deras medlemmar som får ta del av avvecklad materiel. Sammanlagt finns det 19 frivilliga försvarsorganisationer som får någon form av stöd från Försvarsmakten.
– Vi tycker att det är bra att frivilligorganisationer kan få vår avvecklingsmateriel, och vi följer självfallet regeringens förordning om överföring av överskottsmateriel när det gäller sådant här.

Samtliga ärenden när det gäller att skänka bort avvecklad materiel prövas och bereds inom myndigheten.
– Beredningen sker även med enheter externt. När vi skänker saker till exempelvis kommuner lämnar Räddningsverket samråd. När det går till humanitärt bistånd är det Sida som lämnar samråd på besluten, säger Leif Nylander.

– Men visst finns det alltid brister i alla system, det är jag övertygad om. Det går säkert att hitta exempel där vi i efterhand kan se att vi borde ha kommit fram till ett annat beslut. Självfallet kan vi bli bättre inom alla områden, även inom materielavveckling, avslutar Nylander.