Anmälan om tortyrliknande
förhör i Kongo 2003 utredd

Brott mot folkrätten begicks med största sannolikhet under Operation Artemis i Kongo 2003.– Det förekom tortyrliknande metoder, säger Försvarsmaktens chefsjurist Stefan Ryding-Berg, som utrett händelsen.Inga svenska soldater var inblandade. Först sedan svenskarnas chef ingripit avbröts förhöret.

Den EU-ledda Operation Artemis i Demokratiska republiken Kongo 2003 syftade till att säkra fredsprocessen i området. Den multinationella styrka som sattes in fick till uppgift att säkra flygplatsen och skydda internflyktingar i staden Bunia. Från Sverige deltog specialförband.

Brott mot folkrätten
Den 31 maj 2007 tog Högkvarteret emot en anmälan som rörde en händelse under Operation Artemis, fyra år tidigare. Anmälan handlade om brott mot folkrätten i samband med att en person förhördes på den plats där den svenska styrkan var förlagd tillsammans med andra EUFOR-trupper.

Överbefälhavaren informerades om rapporten och fattade beslut om att händelsen skulle utredas av Försvarsmaktens chefsjurist Stefan Ryding-Berg.

Intervjuer med officerare
Utredningen genomfördes under sommaren och hösten 2007. Då bildbevis saknas, baseras utredningen enbart på intervjuer med svensk personal ur styrkan.
– Uppgifterna om vad som skett går isär och några har inte uppfattat vad som hänt. Händelsen bekräftas dock av tillräckligt många för att jag ska kunna dra slutsatsen att det förekom tortyrliknande metoder som utgör brott mot folkrätten, säger Stefan Ryding-Berg.

I december 2007 överlämnades den sekretessbelagda utredningen till ÖB. Skälet till att Försvarsmakten nu berättar om utredningen är att samtliga berörda svenska förband underrättats. Försvarsmakten vidtar nu åtgärder efter utredarens rekommendationer.

Inga svenskar inblandade
Ingen svensk personal var direkt inblandad i händelsen, men svenska officerare har lämnat vittnesmål om vad de uppfattat. Svenskarnas chef uppmärksammades, och anmälde till sin multinationelle chef på plats. Efter en stund avbröts förhöret.
– Personen som var utsatt för förhöret transporterades senare från platsen genom det utländska förbandets försorg och släpptes, säger Stefan Ryding-Berg.

Den svenske chefen har uppgett att han förutsatte att rapportering och uppföljning av händelsen hanterades och utreddes enligt gällande rutiner inom EUFOR.
– Utredningen visar att den svenske chefen gjorde rätt som rapporterade till sin chef inom EUFOR. Däremot borde han också ha rapporterat händelsen hem till Högkvarteret i Stockholm. Eftersom det inte skedde uppmärksammades det inträffade inte på rätt sätt i Högkvarteret, och insatsledningen vidtog av den anledningen inga åtgärder, säger Stefan Ryding-Berg.

Skälet till att inget hände förrän fyra år senare, är just att ingen formell anmälan gjordes direkt efter händelsen.
– Givetvis skulle det här ha utretts tidigare, men händelser av den här karaktären utreder vi inte på enbart opreciserade misstankar. Det är olyckligt att det dröjde ända till 2007 innan vi fick någon anmälan, säger Stefan Ryding-Berg.

Kritik från ÖB
Med anledning av vad som framkommit i utredningen, har ÖB genomfört chefssamtal med berörd chef, och då riktat kritik mot dennes bristfälliga rapportering till Högkvarteret.

ÖB har också beslutat att utredarens förslag och rekommendationer ska genomföras. Det innebär bland annat att slutsatserna ska ingå i utbildningen av de svenska soldater som planeras delta i internationell krishantering.

Sommaren 2007 informerade Försvarsmakten den berörda nationen om den utredning som inletts i Sverige.
– Vi fick beskedet att de inte hittat något som kunde bekräfta de uppgifter som framkommit i den anmälan vi fått, säger Stefan Ryding-Berg.

Försvarsmakten har sedan utredningen slutfördes varit beredd att överlämna information från utredningen till berörd nation.