Analys av ubåtsljuden igång

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, genomför för närvarande en analys av inspelningar från ubåtsjakten i och utanför Hårsfjärden 1982. Totalt rör det sig om drygt en timmes inspelningar som FOI har fått i uppdrag av Försvarsmakten att analysera. Av särskilt intresse är en sonarliknande signal och vad den härrör från.

Analyserna av den sonarliknande mycket korta signalen från den 11 oktober 1982 fortsätter. Frågan är om signalen kom från en svensk helikoptersonar eller från en sonarsändare utlagd av främmande makt.

– För närvarande kan inget definitivt sägas, men en del nya rön tyder på att helikopterhypotesen stärkts, säger Matts Gustavsson, chef för institutionen för undervattensforskning vid FOI.

Detta rör bland annat hydrofonernas positioner som troligen inte överensstämmer med de tidigare positioner som forskarna vid FOI haft att utgå från.  FOI kommer att se över de data som legat till grund för den tidigare positioneringen och försöka få fram nya positioner som bättre överensstämmer med data samt tillhörande osäkerheter.

Dessa osäkerheter är ofrånkomliga i sammanhanget. De innebär att ljudkällan endast kan sägas ligga någonstans inom ett större område. Detta betyder att det inte behöver finns någon motsättning i att sonarsignalen syns utan att helikopterns rotorbuller hörs. FOI kommer den närmaste tiden göra jämförande försök med helikoptersonar till sjöss, vilket kan leda till ytterligare slutsatser.

Resultaten av analysen kommer i sin helhet att rapporteras till Försvarsmakten 12 maj.

» Lyssna på inspelningen från oktober 1982 (mp3, 666 Kb)