Reservofficerare viktiga

Reservofficersförbundet varnade vid en presskonferens på tisdagen för konsekvenserna av en utebliven reservofficersutbildning och hävdade att en fortsatt satsning på reservarna kan spara 1,6 miljarder kronor per år.

Reservofficersförbundets ordförande, Wictor Phalén, pekade på att svenska och internationella utredningar visar på att reservofficerare ger ökad kvalitet och effektivitet. I dag är cirka 20 procent av officerarna i utlandsstyrkan reservofficerare.

Försvarsmakten delar i princip många av de slutsatser och påståenden som framförs.
– Försvarsmakten har först i närtid fått möjligheter att i grunden reformera personalförsörjningssystemet, säger Försvarsmaktens personaldirektör Lars Norrström.

Förslag på tvåbefälssystem
Exempel på de möjligheter som nu föreligger när det gäller en reformering är de beslut regeringen tagit i budgetpropositionen 2007. Där ingår bland annat ett regeringsuppdrag till Försvarsmakten att ta fram ett förslag till hur ett tvåbefälssystem ska utvecklas.

– Inom ramen för en mer övergripande personalförsörjningsstrategi kommer Försvarsmakten att modernisera och konkretisera bland annat rekryteringen, utbildningen och tjänstgöringen för reservofficerare, såväl inom grundorganisationen som inom insatsorganisationen, säger Lars Norrström.

Samordnad med översyn
Denna reformering sker samordnad med översynen av rekrytering, utbildning och tjänstgöring av andra personalkategorier. Försvarsmakten är mycket väl medveten om de fördelar som reservofficerarna tillför verksamheten. Försvarsmaktens totala utgifter för personal minskade mellan 2004 och 2007 med cirka en miljard kronor, räknat i 2007 års penningvärde.

– Försvarsmakten har vid årsskiftet skapat en reservofficersavdelning inom personalstaben. Denna avdelning kommer att bli ett viktigt instrument i arbetet att, baserat på en helhetssyn, återskapa reservofficerssystemet som en naturlig del av Försvarsmaktens totala personalförsörjningssystem, säger Lars Norrström.

Försvarsmakten kommer att påbörja reservofficersutbildning igen under 2008 eller senast 2009. De exakta formerna för denna är dock inte klara, eftersom de delvis kopplas till det framtida tvåbefälssystemet och dess skolsystem.