Gender-frågor viktiga för NBG

– De soldater som inte håller med mig är inte välkomna.Karl Engelbrektson, chef för Nordic Battlegroup, är mycket bestämd när han påpekar vikten av att fokusera på gender-frågor.Gender handlar bland annat om att involvera kvinnorna i ett insatsområde.

Vid högkvarteret för NBG, (F)HQ, står gender-frågor högt på agendan. En av stabsmedlemmarna, Madeleine Jufors, är chefens gender-rådgivare och har till uppgift att NBG svarar upp till bevaka frågor som ingår i FN-resolution 1325 som antogs av FN:s säkerhetsråd 2000.

Uppgiften kan sammanfattas med att det är viktigt att nå kvinnorna i insatsområdet och dem når man bäst genom att ha kvinnor med i det egna förbandet.

Samlades för att diskutera
Vid alla enheter i NBG finns personal som är Madeleine Jufors kontaktpersoner i dessa frågor. Nyligen samlades de flesta kontaktpersonerna i Enköping för en första gemensam samling, dels för att få höra några föredrag, men även för att få tid att tillsammans diskutera dessa frågor.

Samlingen inleddes med att chefen för NBG, brigadgeneral Karl Engelbrektson, gav sin syn på gender-frågorna. Engelbrektson har hela tiden poängterat vikten av att ta till sig gender-frågorna och pratar ofta om dem. Därför inledde han också samlingen.
– Det handlar inte bara om könsfrågor. Kan vi inte kommunicera med varandra över könsgränserna är det svårt att lita på folk.

Viktigt att få kontakt
Om Nordic Battlegroup sätts in är en av de första åtgärderna för Karl Engelbrektsson samla in uppgifter om kvinnornas situation/livsvillkor. Allt för att kunna hjälpa dem så bra det bara är möjligt.
– Det är viktigt att få kontakt med kvinnorna för att höra hur situationen är i området, eftersom män och kvinnor ofta ger olika bilder, fortsätter chefen för NBG.

Överstelöjtnant Christer Tistam var en av föredragshållarna och han berättade om sina erfarenheter från den mission i Kosovo som han var chef för. Av hans berättelse om insatsen kan konstateras att hans ledarstil gjorde att invånarna fick stort förtroende för honom. När han var chef var ledarskapet tydligt. När han hade kontakt med invånarna och den lokala personalen lade han ofta stor vikt i att fråga personliga frågor om olika saker.

Från båda sidor
Varför är gender-frågor relevanta? Det var en fråga som Tistam både ställde och svarade på. För att få invånarnas förtroende är det viktigt att ha en bra fördelning mellan män och kvinnor i den egna styrkan. Det är också viktigt att prata med kvinnor och kvinnoorganisationer. Viktigt är också att anställa både män och kvinnor från platsen och då gärna från båda sidor av de stridande parterna.

På det sättet visar man att insatsen inte är riktad mot någon av parterna och man får information inte bara från en källa.

Ulf K. Rask