Försvarsmakten svarar om ekonomin

Försvarsmakten redovisar på onsdagen i detalj för regeringen vilka konsekvenserna blir av en omfördelning av pengar mellan olika anslag, samt vilka följderna blir om ingen omfördelning görs.- Följderna skulle då bli mycket allvarliga för vår förbandsverksamhet, säger chefen för ledningsstaben, Sverker Göranson.

Det ansträngda ekonomiska läget i Försvarsmakten har sin grund i ökade kostnader för att ställa om från invasions- till insatsförsvar. För att hålla de ekonomiska ramarna har Försvarsmakten hos regeringen begärt att få flytta 850 miljoner kronor från materiel- och forskningsanslagen till anslaget för förbandsverksamhet.

Långsiktig balans
En omfördelning skulle bara lösa den nu ansträngda situationen. För att få Försvarsmaktens ekonomi i långsiktig balans krävs en inriktning från regeringens sida, enligt Sverker Göranson.

- Därför blir försvarsberedningens arbete under våren, med bland annat vår perspektivstudie som grund, och en inriktningsproposition i slutet av året mycket viktigt. Med detta som grund kan vi lägga ett förslag i budgetunderlaget för 2010 om nödvändiga förändringar, säger Sverker Göranson.

För snart två veckor sedan svarade Försvarsmakten på frågor från försvarsdepartementet om myndighetens ekonomi.

Utförlig redovisning
I den nya anmodan som kommit från departementet efterfrågas en utförlig redovisning av bland annat vilka konsekvenser en utebliven omfördelning av medel mellan anslagen skulle få.

Det handlar bland annat om vad effekten skulle bli på Försvarsmaktens operativa förmågor, hur de internationella insatserna och beredskapsförbanden skulle beröras, samt hur exempelvis verksamhetssäkerheten och rekryteringen skulle påverkas.

- Vi har lämnat två svar tidigare. Detta har lite annan karaktär. Det är en fördjupad redovisning av effekter och konsekvenser av vad som händer om vi får göra omfördelningen respektive om vi inte får genomföra den, säger Sverker Göranson, chef för ledningsstaben vid Högkvarteret.

Åtgärder
Utöver den begärda överföringen av pengar mellan anslagen har Försvarsmakten redan beslutat om flera åtgärder för att minska kostnaderna under 2008. Det handlar om förkortad värnpliktsutbildning, mycket färre övningar och på lägre nivå, minskad flygtid, mindre gångtid för marinens fartyg samt reducering av hemvärns- och frivilligverksamheten. För regeringen redovisas också, på samma utförliga nivå, vilka konsekvenser dessa åtgärder får för verksamheten på lång sikt.

Dessutom redogör Försvarsmakten för vilka konsekvenser de förändrade ekonomiska förutsättningarna på materielsidan skulle få för insatsorganisationen, både för i år och kommande år. Också hur forsknings- och teknikutvecklingsanslaget skulle påverkas av en omfördelning redovisas för regeringen.

- Då vårt svar är detaljerat och berör den operativa verksamheten är dokumentet hemligstämplat. Det jag kan säga är att konsekvenserna skulle bli allvarliga för vår förbandsverksamhet om den begärda omfördelningen inte får genomföras, säger Sverker Göranson.