Försvarsmakten har svarat på anmodan

Försvarsmakten besvarade på torsdagen Försvarsdepartementets anmodan om ytterligare underlag mot bakgrund av Försvarsmaktens begäran om att få omfördela sammanlagt 850 miljoner kronor mellan olika anslag.

Bland de åtta punkter som Försvarsdepartementet begärt att få redovisade återfinns frågan om varför Försvarsmakten ändrat bedömningen av det ekonomiska läget i förhållande till budgetunderlaget för 2008 som lämnades till regeringen i mars 2007.

Försvarsmakten skriver i sitt svar att de viktigaste orsakerna är knutna till konsekvenser av den fortsatta reformeringen. Det understryks också att det i budgetunderlaget för 2008 fanns osäkerheter som Försvarsmakten till alla delar inte kunde förutse.

I svaret på departementets anmodan finns en underbilaga som är belagd med sekretess.

Den öppna delen av handlingen finns att hämta som pdf via länk i högerspalten.