Första specialistbefälen klara

De första specialistbefälen i det nya tvåbefälssystem som Försvarsmakten är på väg att införa tog sin examen vid Militärhögskolan i Halmstad fredagen den 22 februari. Det är kadetter vid det treåriga yrkesofficersprogrammet som har fått möjlighet att avsluta sin utbildning i förtid för att snabbare komma ut i tjänst som specialistbefäl.

De första specialistbefälen. Foto: Selma Sedelius

Trots att det nya tvåbefälssystemet ännu inte fått sin slutliga utformning får nu de första specialistbefälen anställning i Försvarsmakten, efter cirka ett och ett halvt års studier vid yrkesofficersprogrammet. De som slutar nu blir fänrikar och är starkt efterfrågade av förband som i dag har många vakanser bland officerarna.

Ingrid Oscarson och Nils Danielsson påbörjar sina befattningar som sonarbefäl vid 1:a ubåtsflottiljen redan efter helgen och tycker det känns spännande att gå in i det nya befälssystemet.
– Det är ju alltid trevligt att stå först i ledet, säger Nils Danielsson.
– Jag tror att specialistbefälsbefattningen kommer att passa mig, säger Ingrid Oscarson. Jag vill bli väldigt bra på de system vi använder istället för att bli chef. Jag gillar att "trycka på knapparna".

Just behovet av både akademiskt utbildade officerare och specialister med en mer yrkesinriktad utbildning ligger bakom det nya tvåbefälssystemet som de nyutexaminerade specialistbefälen nu går in i, något i förtid.

Banbrytare
– Ni är banbrytare och föregångare i Försvarsmaktens nya kompetensförsörjningssystem som alldeles nyligen fastställts av statsmakterna, sa ställföreträdande skolchef Peter Jacobsson vid avslutningsceremonin. Ni ska veta att ni är efterlängtade och behövda ute på era förband – vi har ett stort behov av duktiga specialister i Försvarsmakten.

Vid Militärhögskolan i Halmstad har kadetter från alla försvarsgrenar studerat tillsammans, och de som slutar nu tycker att det har varit en fördel att få ta del av hela Försvarsmaktens bredd i studierna.
– Det är bra för förståelsen av helheten, säger Nils Danielsson, och Ingrid Oscarson håller med:
– Alla har haft olika erfarenheter med sig in i studierna, en del har gjort internationell tjänst, och alla tänker på olika sätt.

Selma Sedelius