"En Svensk Tiger" blir rättssak

En stämningsansökan mot Försvarsmakten har i dag inlämnats gällande verket "En Svensk Tiger". Stämningen gäller storleken på det belopp som Försvarsmaktens ska erlägga för den tid man använt verket i sin verksamhet. – Det är tråkigt att vi, trots en omfattande dialog, inte lyckats nå ett avtal som båda parter är nöjda med. Vi välkomnar därför en rättslig prövning så att frågan kan få en slutlig lösning, säger John Daniels, chef för säkerhetskontoret vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Försvarsmaktens varumärke "En Svensk Tiger" hävdes genom en dom i Svea Hovrätt den andra maj 2007. Rätten till verket innehas i dag av upphovsmannens efterlevande och Beredskapsmuseet i Helsingborg.

Sedan domslutet har Försvarsmakten tillsammans med Beredskapsmuseet försökt nå en uppgörelse som medger att båda parter framgent kan använda sig av symbolen. Försvarsmakten lämnade den 18 december till Beredskapsmuseet ett förslag till avtal parterna emellan. Erbjudandet innehöll bland annat förslag på hur museet och Bertil Almqvists efterlevande skulle ersättas för den tid Försvarsmakten använt symbolen samt förslag till principer och ersättning för eventuell fortsatt användning av symbolen inom Försvarsmakten.

– Trots en omfattande dialog har vi inte kunnat finna en lösning som på ett rimligt sätt möjliggör en framtida användning av symbolen inom Försvarsmaktens verksamhet. Mot bakgrund av detta kommer en ny symbol för säkerhetstjänsten att tas fram, säger John Daniels chef för säkerhetskontoret vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

"En Svensk Tiger" skapades av konstnären Bertil Almqvist 1941. Symbolen ingick i en kampanj från statsmaktens sida under krigsåren i syfte att få allmänhet och militär personal att iaktta vaksamhet beträffande sitt sätt att hantera information. Senare har en "En Svensk Tiger" kommit att bli en symbol för den militära säkerhetstjänsten.

– Beredskapsmuseet har avböjt Försvarsmaktens förslag till ersättning för den tid säkerhetstjänsten använt verket. En ersättning som enligt vår uppfattning legat i linje med praxis på området. Vi ser därför fram emot en rättslig prövning som kan klargöra vad som är en rimlig ersättning i fall som detta, avslutar John Daniels.