Budgetunderlag med sänkt reformtakt

Försvarsmakten lämnar i dag sitt årliga budgetunderlag till regeringen. Underlaget innehåller en plan för verksamheten budgetåret 2009 med flera åtgärdsförslag.

ÖB Håkan Syrén och strategichef Jörgen Ericsson presenterar budgetunderlaget under en pressträff. Foto: Torbjörn Gustafsson/Combat Camera

Planeringen förutsätter att en överföring mellan anslagsposter motsvarande den som Försvarsmakten har begärt att få göra för 2008 även beviljas för 2009. Dessutom föreslår Försvarsmakten en rad åtgärder under budgetåret, bland annat en ny princip för beredskapssättning av insatsförband. Förändringen innebär en lägre beredskap för flertalet förband anmälda till internationella styrkeregister – från 10 och 30 dagar till 90 dagar – men samtidigt att ett större antal förband anmäls till styrkeregister. Detta medför bland annat minskade kostnader för löner och beredskapssättning, men också att takten i den fortsatta reformeringen sänks genom att tillgången på direkt gripbara förband för internationella insatser minskar.

Det finns i dag en strukturell obalans mellan uppgifter och resurser. Årets budgetunderlag innehåller enbart en plan för verksamheten för 2009 och inte som normalt även för de två nästkommande åren. Försvarsmakten hemställer i budgetunderlaget att regeringen ger anvisningar som ska ligga till grund för en långsiktig planering från och med 2010.

– Vi lämnar idag ett underlag som är i ekonomisk balans för 2009 men som innehåller en långsiktig verksamhetsmässig obalans, säger ÖB Håkan Syrén i en kommentar.

I budgetunderlaget konstaterar Försvarsmakten dessutom att dagens snabba teknikutveckling medför att ett årligt påslag på materielanslaget på 3-4 procent måste göras för att kompensera prisutvecklingen om antalet insatsförband ska kunna behållas på nuvarande nivå.

Bland Försvarsmaktens övriga förslag finns en reducering på 100 miljoner kronor inom forsknings- och teknikutvecklingsområdet. Inom materielförsörjningen har ett antal materielobjekt antingen strukits eller senarelagts till efter 2009. Försvarsmakten vill också utveckla samarbetet med bland annat Norge och övriga nordiska grannländer avseende produktion av militära förband och funktioner.