Reviderade resurser för materielavveckling

I den tioåriga materielplanen planerade Försvarsmakten år 2001 cirka 1,7 miljarder kronor för avveckling av gammal materiel. Materielplanen revideras varje år och tar hänsyn till regeringens utgivna planeringsanvisningar, regleringsbrev, disponibla ekonomiska resurser och tillgängliga produktionsförutsättningar.

Efter att Försvarsmakten fastställt sin materielplan 2001 har det tillkommit uppdrag att avveckla materiel med anledning av försvarsbeslutet 2004. Försvarsbeslutet innebar stora reduktioner i Försvarsmaktens organisation.
– Därför har vi successivt behövt revidera de avdelade ekonomiska resurserna för materielavveckling i vår planering. Vad som låg till grund för planeringen 2001 kan därför inte jämföras med det faktiska ekonomiska utfallet för perioden 2001 – 2007, utan att ta hänsyn till successivt förändrade planeringsförutsättningar, säger Leif Nylander chef för Försvarsmaktens materielproduktion.
 
Försvarsmakten fortsätter att avveckla övertalig materiel enligt gällande regelverk, bland annat miljökrav, och avsätter de närmast åren mindre än en procent av försvarsanlaget för denna verksamhet.
– Vi har bra kontroll över ekonomisk styrning och uppföljning av materielanslaget, säger Leif Nylander.