Ny materiel för ammunitionsröjning

För att underlätta identifierings- och riskbedömningsarbetet för olika ammunitionsröjningsfunktioner i utlandsstyrkan och i insatsorganisationen har utvecklingsenheten på SWEDEC i Eksjö i samarbete med Försvarets Materielverk (FMV) tagit fram en sats underrättelsemateriel.

Ett av skjutmåtten som ingår i satsen med underrättelsemateriel. Foto: Gisela Nilsson/SWEDEC

Satsen är enkelt och smidigt transporterbar i två ryggsäckar och innehåller förutom enkla redskap för friläggning av ammunition (planteringsspade) och undersökning av exempelvis granaters märkning (penslar, speglar, förstoringsglas, ficklampa, gripverktyg) även vanligt förekommande verktyg för mätning av inner- och ytterdiameter, längd och bredd, tjocklek, vikt och temperatur på ammunitionseffekter.

Mätverktygen består exempelvis av tumstock, skjutmått, våg, termometer och ultraljudsmätare (för mätning av tjocklek), vilket inte är sensationellt i sig.

Ett samlat grepp
Nytt är att man nu tagit ett samlat grepp och satt samman de nödvändiga komponenterna för att underlätta arbetet med framtagning av informationsunderlag vid identifiering med hjälp av ammunitionsröjningsdatabasen EOD IS (Explosive Ordnance Disposal Information system) och den efterföljande riskbedömningen. Informations- och underrättelsesatsen, UNDMTRL AMRÖJ S 1/S, är godkänd som ammunitionsröjningsmateriel av Försvarsmakten.

Gruppmateriel
Den nya materielen är inte avsedd för den enskilde ammunitionsröjningssoldaten, utan är tänkt att utgöra gruppmateriel för Ammunitionsröjningsenheter.

De potentiella användarna är ammunitionsröjningsledare och minröjningsledare.

Materielen är avsedd att underlätta identifiering och riskbedömning. Underlagen utgör ingångsvärden för identifiering och riskbedömning med hjälp av EOD IS Survey.

Gisela Nilsson