Klartecken för nytt befälssystem

Försvarsmakten kommer att inleda arbetet med att ta fram ett tvåbefälssystem. Det beslutade regeringen på torsdagen. Försvarsmakten avser nu skapa ett system där olika kompetenserska kunna nyttjas för att öka effektiviteten.

Det nya systemet är ett så kallat tvåbefälssystem som utgörs dels av officerare med en akademisk grundkompetens, dels av mer specialiserad militär kompetens. Arbetsnamnet på denna nya mer specialiserade karriär är tillsvidare "specialistbefäl" men den slutliga benämningen och systemet kommer att utvecklas under våren 2008.

Kvalificerad personal
Försvarsmakten har inte bara behov av akademiker utan även av kvalificerad personal med en yrkesinriktad utbildning. Det senare är en kompetens som bara kan uppnås genom en kombination av utbildning och praktisk erfarenhet.

I dag fokuseras officersyrket, enligt Försvarsmakten, i allt för hög grad på chefskarriärer. Det behövs en öppnare syn på kompetens som tillåter fördjupad kompetens baserad på praktisk erfarenhet. Genom att skapa förutsättningar för en differentierad karriär har även individer med andra ambitioner än tre års akademiska studier en plats i Försvarsmakten.

Borgar för kvalitet
En akademisering av officersutbildningen borgar för en högkvalitativ utbildning. En parallell specialistbefälsutbildning innebär dock inte en sämre eller en lågkvalitativ utbildning utan en annan utbildning med delvis annat fokus. Specialistbefälskarriären ska ses som en flexibel möjlighet som kan innehålla allt från mångåriga tekniska utbildningar till att beredskapssoldater, genom kompletterande utbildningar, anställs som specialistbefäl.

Förmågan kan förändras
Ambitionen, viljan och förmågan hos ett specialistbefäl kan naturligtvis förändras genom åren och därför ska det vara möjligt att kunna läsa in och komplettera för att uppnå officersexamen. Förhållandet kan givetvis även vara det omvända - att individer med officersexamen söker sig mot ett mer praktiskt orienterat yrkesval.

– Det här beslutet är av avgörande betydelse för Försvarsmaktens fortsatta arbete med att reformera sitt system för personalförsörjning, säger Johan Fölstad som är chef för planerings- och utvecklingsavdelningen vid Försvarsmaktens personalstab.

Under våren 2008 kommer Försvarsmaktens utredning rörande systemets slutgiltiga utformning att presenteras för regeringen.