Försvarsmakten vill omfördela 850 miljoner

Försvarsmakten begärde på onsdagen regeringens tillstånd att få flytta 200 miljoner kronor från anslaget för materiel och anläggningar och 100 miljoner från anslaget för forskning och utveckling till förbandsverksamheten. Hemställan var muntligt kommunicerad med Försvarsdepartementet i början av januari.

Försvarsmakten vill flytta 200 miljoner kronor från anslaget för materiel och anläggningar och 100 miljoner från anslaget för forskning och utveckling till förbandsverksamheten. Foto: Combat Camera/Johan Lundahl

Dagens hemställan är en komplettering till den tidigare hemställan om överföring av 550 miljoner från anslaget för materiel och anläggningar till anslaget för förbandsverksamhet. Det innebär att Försvarsmakten begär att totalt 850 miljoner omfördelas till förmån för förbandsverksamhet.

Orsaken är det ekonomiska läget och skälet till att summan höjs jämfört med tidigare hemställan är främst att det förväntade anslagssparandet inom förbandsverksamheten år 2007 uteblir.

För att klara verksamheten inom budgetramen måste det till både besparingar och omflyttning av pengar.

Försvarsmakten överskrider inte sin budgetram på 37,7 miljarder kronor för 2008 och begär inte mer pengar. Men det krävs politiska beslut för att kunna flytta pengar mellan olika anslag inom den tilldelade budgeten.