Ansträngt ekonomiskt läge i direktiv för uppdragsförslag

Direktiv för de slutgiltiga uppdragsförslagen har idag sänts ut till samtliga förband, skolor och centrum. Direktiven styr verksamheten fram till dess att verksamhetsuppdragen fastställs slutgiltigt och sänds ut i mitten av februari. De utgör även underlag för förbandens, skolornas och centrumens slutliga uppdragsförslag som ska insändas till HKV den 31 januari.

Försvarsmaktens produktionschef Jan Salestrand. Foto: Erik Lagersten, Combat Camera

Målsättningarna i direktiven är att,
• nationell beredskap ska upprätthållas,
• rotationsförband samt insatser 2008 ska innehållas,
• beredskap med registerförband (bland annat NBG) ska upprätthållas,
• grundutbildning av värnpliktiga ska genomföras lägst intill PersQ 2 (samträning inom kompani). Soldater och sjömän ska vara rekryteringsbara för internationella insatser,
• nivåhöjande utbildning ska genomföras, och
• att reformeringen av personalförsörjningssystemet inte ska påverkas.

"Allvarliga konsekvenser"
– Det ekonomiska läget inom Försvarsmakten får allvarliga konsekvenser för verksamheten 2008, säger Försvarsmaktens produktionschef generallöjtnant Jan Salestrand. Det gäller att klara verksamheten inom vår ekonomiska ram och det gör vi genom omfattande verksamhetsreduceringar. Direktiven bygger på att regering och riksdag godkänner Försvarsmaktens hemställan om att föra över medel från materielanslaget till förbandsanslaget. Om detta inte beviljas måste ytterligare reduceringsåtgärder vidtas.

Flera åtgärder
För att klara ekonomin kommer flera åtgärder att behöva vidtas. De allvarligaste konsekvenserna handlar om
• omfattande inskränkningar i större förbandsövningar och internationella övningar,
• förkortad värnpliktsutbildning för huvuddelen av inryckande soldater 2008 (tio månader i stället för elva),
• minskad flygtid,
• mindre gångtid för marinens fartyg,och  
• reducering av hemvärns- och frivilligverksamheten.

Fortsatta restriktioner på anställningar, resor och inköp som infördes hösten 2007 kommer fortsatt att gälla.

Obalans
Det finns en obalans mellan uppgifter och resurser som till stor del har sin grund i omställningen från ett invasionsförsvar till ett insatt insatsförsvar. Kostnader som har varit svåra att förutse och planera är bland annat de ökade kraven på utbildning av förband inför internationell insats och ökad belastning på materiel vid insatser.

Det handlar också om införandet av ett nytt personalförsörjningssystem som idag innehåller anställda soldater samt det nya systemet med tre terminer för värnpliktiga. Dessutom har delar av besparingar inom ramen för försvarsförvaltningsutredningen inte kunnat genomföras i den takt som planerats.