Viktigt värna integritet vid misstänkt brottslighet

Försvarsmakten tar alla uppgifter om misstänkt säkerhetshotande verksamhet på största allvar. Särskilt allvarligt är det när det handlar om officerare och kriminalitet. – Men lika viktigt som att vi kan gå till botten med uppgifter om oegentligheter är att vi kan värna den enskilde försvarsmaktsanställdes integritet, säger Bengt Sandström vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must.

Om en utredning visar att verksamheten är av misstänkt brottslig karaktär görs regelmässigt en polisanmälan. Ärendet kan också anmälas till personalansvarsnämnden, eller så leder utredningen fram till att den aktuella personen helt kan friskrivas.

Must kan också vidta olika former av säkerhetsskyddsåtgärder om personen inte anses vara lojal eller pålitlig ur säkerhetssynpunkt utifrån de intressen som skyddas av säkerhetsskyddslagen.

– Det kan innebära att man inte får hantera vapen eller ammunition, ta anställning i utlandsstyrkan eller ta del av hemliga handlingar, säger Bengt Sandström.

Enligt lagen om behandling av personuppgifter får ett säkerhetsskyddsbeslut endast meddelas den berörde och hans eller hennes chef.

– Det kan mycket väl innebära att Försvarsmakten, utan att kunna kommunicera det, har vidtagit långtgående säkerhetsskyddsåtgärder mot en enskild, säger Bengt Sandström.

Philip Simon