Säkerhetstjänsten slutar använda Tigern

Försvarsmakten har beslutat att snarast möjligt ta fram en ny symbol för säkerhetstjänsten. – Vi har, trots en omfattande dialog, inte lyckats nå en lösning på frågan och därför kommer vi att ta fram en ny symbol för säkerhetstjänsten, säger John Daniels, chef för säkerhetskontoret vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Försvarsmaktens varumärke "En Svensk Tiger" hävdes genom en dom i Svea Hovrätt den 2 maj 2007. Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd. Detta innebär att Försvarsmakten och den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST, inte äger rätten att använda symbolen "En svensk Tiger" i sin verksamhet. Rätten till verket innehas i dag av upphovsmannens efterlevande och Beredskapsmuseet i Helsingborg.

Sedan domslutet har Försvarsmakten tillsammans med Beredskapsmuseet försökt nå en uppgörelse som medger att båda parter framgent kan använda sig av symbolen. Försvarsmakten lämnade den 18 december till Beredskapsmuseet ett förslag till avtal parterna emellan. Erbjudandet innehöll förslag på hur museet och Bertil Almqvists efterlevande skulle ersättas för eventuell fortsatt användning av symbolen inom Försvarsmakten.

– Trots en omfattande dialog har vi inte kunnat finna en lösning som på ett rimligt sätt möjliggöt en framtida användning av symbolen inom Försvarsmaktens verksamhet. Mot bakgrund av detta har vi beslutat oss för att ta fram en ny symbol för säkerhetstjänsten, säger John Daniels.

"En Svensk Tiger" skapades av konstnären Bertil Almqvists 1941. Symbolen ingick i en kampank från statsmaktens sida under krigsåren i syfte att få allmänhet och militär personal att iaktta vaksamhet beträffande sitt sätt att hantera information. Senare har en "En svensk Tiger" kommit att bli en symbol för den militära säkerhetstjänsten.

– Som en konsekvens av att vi nu påbörjar arbetet med att utforma en ny symbol för säkerhetstjänsten så slutför vi våra åtaganden när det gäller det gamla. Detta innebär bland annat att ersätta Beredskapsmuseet och Bertil Almqvists efterlevande för den tid Försvarsmakten använt symbolen, avslutar John Daniels.