Så mår afghanistanveteranerna

Mediauppgifter om att ett stort antal soldater vid hemkomst från insatsen i Afghanistan har visat tecken på svåra psykiska besvär är felaktiga. Nu går Försvarsmakten ut med ett brev för att lugna oroliga anhöriga."Ingenting pekar på en ökning av psykiska problem bland soldaterna", sägs bland annat i brevet.

Det var i TV 4-nyheterna som uppgifterna lanserades. Var åttonde svensk soldat som har kommit hem från Afghanistan har drabbats av allvarliga psykiska problem, sades i reportaget. Dagen efter följde gratistidningen Metro upp nyheten baserat på detta reportage.

Uppföljning
Vid personalenheten för utlandsstyrkan har uppgifterna om de 230 hemvändande soldaterna analyserats. Den siffra som media hänvisar till, var åttonde soldat, syftar på det antal individer som har krävt uppföljning i form av en kontroll för att konstatera om fortsatt stöd behövs.

– Oftast rör det sig om lindriga fysiska skador som ryggbesvär eller ihållande muskelvärk. I den aktuella gruppen har det nu efter uppföljningen visat sig att tre soldater kommer att ges fortsatt stöd i form av samtal. Fyra personer har besvär av fysisk karaktär. Utfallet avviker inte från hur det brukar se ut. Statistiken visar att den psykiska hälsan ligger i nivå med, eller är lite bättre, än befolkningsgenomsnittet. Ingen av dessa är ens i närheten av att ha en allvarlig psykisk störning, såsom hävdas i media, säger Maria Jonsson Assander, chef för arbetet med rehabiliteringsfrågor i utlandsstyrkan.

Psykolog i förbandet
Den kritik som har riktats mot omhändertagandet av svenska soldater i internationell tjänst består i att Sverige inte, till skillnad från Norge och Tyskland, har psykologkompetenssom som ingår i förbandet. I en intern utredning i Försvarsmakten föreslås att även Sverige ska välja den modellen, men frågan kommer inte vara färdigutredd när Nordic Battlegroup vid årsskiftet står insatsberett.

– Vi har ett bra och fungerande system. Under pågående insats finns en beredskap för krishantering inom ramen för det vanliga ledarskapet. Cheferna i förbandet utbildas i att kunna identifiera tecken på stress- och krisreaktioner. I förbanden ingår själavårdare, personalofficerare, läkare och sjuksköterskor, alla med kompetens i krisstödsfrågor, säger Maria Jonsson Assander.

– Jag känner mig helt trygg med den uppföljning som görs i samband med hemkomsten, kommenterar Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström.

Brev till anhöriga
Personalenheten för utlandsstyrkan har efter uppgifterna i media tagit emot många samtal från oroliga anhöriga och blivande soldater i utlandsstyrkan. Under onsdagen kommer kommer ett brev att skickas till dessa som förklarar de faktiska förhållandena kring de aktuella frågorna.

– Det är viktigt att hantera den oro som finns kring dessa frågor. Det får stora konsekvenser när felaktigheter av det här slaget offentliggörs, säger Maria Jonsson Assander.

På onsdag kväll kommer även Uppdrag granskning att ta upp frågan om den psykiska belastning som soldater i utlandsstyrkan kan exponeras för.

Ulf Petersson