Han är länken mellan EU och NBG
- "Beredda på allt"

Inom tio dagar ska vi kunna påbörja uppgiften inom en radie av 600 mil från Bryssel - blir det längre får det ta längre tid. Men det finns inga geografiska begränsningar för Nordic Battlegroup, säger Bengt Andersson, som vid en insats kommer att leda verksamheten på militärstrategisk nivå från högkvarteret i Northwood utanför London.

— Det kom som en stor överraskning, när jag erbjöds att bli Operation Commander, säger Bengt Andersson. Det är nog den bästa befattning man kan ha i sammanhang som det här. Foto: Niklas Ehlén/Försvarets Bildbyrå

Generalmajor Bengt Andersson är Operation commander och chef för den multinationella stab, Operation headquarters (OHQ), som ska leda NBG:s insatser bland annat genom att omsätta de politiska direktiven från Bryssel till militära planer och ordrar.

En stab på ett 40-tal medarbetare finns redan i verksamhet - hälften vid högkvarteret i Stockholm och hälften på plats i England. Här ingår personal från både Sverige, Norge, Finland och Irland, det ”femte” NBG-landet ansluter, dels vid övningar, dels om NBG skall sättas in.

- Det är viktigt att redan nu ha ett team i England som ser till att datorer, samband och rutiner fungerar. Tio dagars insatstid ställer oerhört stora krav på vår organisation, säger Bengt Andersson.

Vid en aktivering växer staben till cirka 120 personer från olika EU-länder och all verksamhet flyttas till Northwood England.

Politiska direktiv
En militär insats från EU kan initieras av ett enskilt medlemsland. Beslut tas av EU-rådet, som till sin hjälp har The Political and Security Committee (PSC) i Bryssel, som är det centrala rådet för EU:s krishantering. Så var till exempel EU:s kommande insats i Tchad ett initiativ från Frankrike.

Här diskuterades bland annat om detta var en uppgift för en Battlegroup, till exempel en av de två grupper som nu ligger i beredskap (ledda av Grekland respektive Italien). Men EU valde att genomföra insatsen utanför Battlegroup-konceptet.

- Från PSC får vi de politiska och strategiska direktiven för insatsen. Vid OHQ utarbetar vi den operativa planen kring de militära mål som ska uppnås. Detta sker i nära samarbete med Force Commander Karl Engelbrektson och hans stab som kommer att befinna sig i insatsområdet, säger Bengt Andersson.

- När uppdraget har inletts rapporterar vi dagligen till ordföranden i EUMC i Bryssel, men det är OpCdr som ansvarar för, och leder insatsen från hökvarteret i Northwood.

Tänkbara insatsområden
EU har upprättat en bevakningslista på ett drygt 30-tal områden i världen som kan bli aktuella för insatser.

På politisk nivå har de fem länderna som ingår i Nordic Battlegroup koncentrerat listan och givit Bengt Andersson och den del av staben som redan är i verksamhet i uppdrag att genomföra särskilt ingående studier av fem länder som för närvarande anses vara de mest aktuella områden.

-Det är ett mycket viktigt arbete för oss i staben att bevaka utvecklingen i verkliga stater och därmed också på ett tidigt stadium förbereda eventuella insatser, säger Bengt Andersson.

Ministrar på övning
De fem NBG-ländernas försvarsministrar har vid två endags-seminarier träffats för att tillsammans med Bengt Andersson och andra sakkunniga diskutera olika militära frågor som kan hamna på politikernas bord.

- Det kan till exempel handla om vad som skulle inträffa vid ett stort skadeutfall eller vid politiskt känsliga insatser.

Arbetet inom staben fortsätter som idag även efter den 1 januari, då beredskapsperioden inleds, med övervakning av olika krisområden, faktainsamling för tänkbara insatsområden och fortsatt utbildning i rutiner, stabstjänst och planering.

- Men vid en kraftig indikation om insats eller vid beslut flyttas hela verksamheten till England och övriga staben aktiveras, säger Bengt Andersson.

Värdefulla erfarenheter
Arbetet med att bygga upp en organisation som NBG har betytt mycket både nationellt och multinationellt, menar Bengt Andersson:

- NBG är motorn i omställningen av det svenska insatsförsvaret. Utan den hade det tagit betydligt längre tid. Att vi har samövat fem europeiska länder – sex med England – har fått stort europeiskt genomslag. Vi har också visat att även en liten nation kan ta ansvaret för en battlegroup, som är ett förband med betydligt fler förmågor än vad ett förband av motsvarande storlek normalt har.

Text: Hans Axelsson

 

FAKTA: Bengt Andersson
Generalmajor (M)
Operation Commander NBG

  • Född 1955, gift med Joséphine, barnen Olle, 12 år, och Karin, 9 år.
  • Grundutbildning  som kustartillerist, tungt röligt artilleri KA 2 Karlskrona.
  • Amfibieofficer, ansvarig vid marinstaben för hanläggningen av övergången till amfibiesystemet.
  • Bataljonschef vid Amf 1 i Vaxholm.
  • Utbildning vid amerikanska marinkåren 1995-96.
  • Stf operativ chef för milostaben i Strängnäs, projektledare Nordic Peace -98 och Viking -99.
  • Regementschef Amf 1 i  Vaxholm, brigadchef 1.Amfibiebataljonen.
  • Stf Marinsinspektör, chef Marintaktiska Kommandot (MTK).
  • Nominerad till OpCdr NBG 08, våren 2006.