Försvarsmakten välkomnar rättslig prövning

Åklagare Tomas Lindstrand väckte i dag åtal mot den tidigare chefen för den operativa insatsledningen, generalmajor Tony Stigsson. Brottsrubriceringen är grov obehörig befattning med hemlig uppgift.- Vi välkomnar att åtal väcks, så att det här utdragna ärendet kan få ett avslut, säger Försvarsmaktens personaldirektör Lars Norrström.

Enligt åtalet som på onsdagen lämnades in till Stockholms tingsrätt har Stigsson i sina bostäder och på arbetsplatsen på ett felaktigt sätt ansamlat och förvarat sekretessbelagda handlingar som rör rikets säkerhet. Detta har skett under lång tid och i stor omfattning.

Känslig information
Den militära säkerhetstjänsten anser att Stigssons otillbörliga hantering av den sekretessbelagda informationen har skett på ett systematiskt sätt. Stigsson har inte haft behörighet eller något särskilt tillstånd att hantera den mycket känsliga informationen på detta sätt.

- Tony Stigsson har genom sitt agerande, systematiskt och utan tanke på konsekvenserna, brutit mot de flesta bestämmelser som reglerar hur sekretessbelagd information som rör rikets säkerhet skall hanteras och förvaras. Mot bakgrund av detta välkomnar vi den rättsliga prövning av ärendet som nu tar vid, säger John Daniels, chef för säkerhetskontoret vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must.

Riskerat säkerheten
Enligt Must har Tony Stigsson genom sitt slarv med hemliga handlingar inte bara riskerat att röja information av betydelse för rikets säkerhet utan också riskerat säkerheten för svensk militär personal i utlandstjänst.

- Mot bakgrund av det inträffade har Försvarsmakten vidtagit åtgärder. Vi har bland annat förändrat och utvecklat våra rutiner när det gäller säkerhetsprövningen av anställda inom Försvarsmakten. Syftet är att minska risken för att något liknande ska kunna hända igen, säger John Daniels.

Menbedömningar
Försvarsmakten har utöver förändrade rutiner genomfört så kallade menbedömningar för att klarlägga effekter och konsekvenser av det inträffade. Vidare har överbefälhavaren hos Statens ansvarsnämnd begärt att Tony Stigsson ska skiljas från sin anställning vid Försvarsmakten.

- Den fortsatta hanteringen av ärendet är en fråga för Statens ansvarsnämnd och domstolen och i nuläget avvaktar Försvarsmakten dess beslut och utslag, säger John Daniels.